Získali jsme dotaci v rámci programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

NAVERTICA spustila projekt s názvem IS pro zdravotnická zařízení – NAVERTICA v rámci Programu ICT a sdílené služby, který je podporován Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014–2020.

Projekt IS pro zdravotnická zařízení – NAVERTICA spadá pod aktivitu programu Tvorba nových IS/ICT řešení. Realizátorem projektu je společnost NAVERTICA a.s., která čerpá ze zkušenosti svých zakázek v oblasti zdravotnictví, např. dodávce ekonomických a manažerských systémů pro nemocnice Vsetín a Liberec. Reálná implementace moderních řešení společnosti poukázala na fakt, že subjekty v segmentu zdravotnictví využívají často technologicky zastaralé a celkově nevyhovující systémy brzdící jejich produktivitu.

Právě snaha přijít s uceleným řešením komplexně postihujícím oblast informačních systémů ve zdravotnictví je nosnou myšlenkou projektu. Reakcí na poptávku trhu je vývoj nového ERP a CRM řešení specificky využitelného v oblasti zdravotnictví, které pomůže společnostem k dalšímu rozvoji a získání nových zákazníků.
Jedná se o vytvoření sofistikované softwarové aplikace – informačního systému pro zdravotnická zařízení lůžkového i ambulantního charakteru. Vytvořená softwarová aplikace bude určena pro ta zdravotnická zařízení, která chtějí být ekonomicky efektivní a potřebují k tomu vhodné nástroje.

Vytvořený informační systém bude koncepčně odlišný od systémů, které jsou dnes na domácím i zahraničním trhu běžně dostupné. Hlavní přínos projektu spočívá ve vytvoření informačního systému, který umožní průběžně sledovat a vyhodnocovat skutečné náklady a výnosy na péči o jednotlivé pacienty, což v dnes používaných medicínských systémech není možné. Využívání vytvořeného systému tedy bude mít dopad jednak na zkvalitnění péče o pacienty, a jednak na výrazné zlepšení hospodaření zdravotnických zařízení.

Další významnou přidanou hodnotou nového řešení bude možnost provozovat celou aplikaci formou cloudových služeb, což zvýší dostupnost dat a zajistí škálovatelnost provozu celé aplikace. Navíc to povede k další úspoře nákladů, protože zdravotnická zařízení nebudou nucena provádět výrazné investice do vlastní IT infrastruktury včetně IT odborníků. Technologicky bude řešení postavené na platformách Microsoft Dynamics CRM a NAV a bude schopné provozu na mobilních zařízeních. Výstupy systému tak bude možné zobrazit např. na tabletu u lůžka pacienta.

Výstupem projektu bude nová softwarová aplikace nabízena v tuzemsku i zahraničí ve zdravotnických zařízeních.

Druhá fáze projektu: Vývoj specializovaného CRM řešení pro zdravotnická zařízení

Společnost Navertica se nyní nachází ve druhé fázi vývoje projektu č.: CZ.01.4.4.0.15_005.00752 IS pro zdravotnická zařízení – NAVERTICA, jehož cílem je vytvoření nového ERP systému pro zdravotnictví. Součástí tohoto projektu je vývoj efektivního řešení zaměřeného na všechny významné aktivity spojené s financemi a materiálními toky. Předmětem projektu je optimalizace řešení skladových zásob a jejich evidence, a především vyvinutí nového konceptu umožňujícího oddělení lékařské a ošetřovatelské dokumentace pacientů od záznamů výkonů pro zdravotní pojišťovny a samoplátce. Součástí ekonomického systému typu ERP je také fakturace medicínských výkonů, primárně orientovaná na samoplátce, což umožňuje znát skutečné náklady na péči o jednotlivé pacienty. Projekt je v pokročilém stádiu realizace a při jeho vývoji se ukázalo, že informace o pacientech je v současnosti možné získat z dat uvedených ve stávajících Nemocničních informačních systémech (NIS) nebo je při každém vyšetření a hospitalizaci pacienta nutné zadávat ručně. Ani jedno z těchto dvou řešení se nejeví jako příliš efektivní, jelikož data uváděná v NISech nejsou kompatibilní s náklady, které jsou vedeny v ekonomických subsystémech, a ruční zadávání je velmi zdlouhavé. Další možnou variantou evidence pacientů a nakládání s jeho daty je vyvinutí vlastního řešení medicínské dokumentace na bázi CRM, které si klade za cíl předkládaný projektový záměr. Vytvořené specializované CRM řešení bude koncepčně odlišné od běžných CRM systémů, které jsou dnes na domácím i zahraničním trhu běžně dostupné. 

Novou, rozšiřující částí systému vytvořenou na platformě Microsoft Dynamics CRM, bude subsystém zpracování lékařské a ošetřovatelské dokumentace, nezávislý na zpracování výkonů zdravotním pojišťovnám. Výsledkem projektu bude sofistikované CRM řešení obsahující následující funkcionality:

  • Identifikace pacienta
  • Vytvoření ambulantní karty pacienta 
  • Zpracování ambulantních záznamů pacienta
  • Vytvoření chorobopisu pacienta
  • Zpracování denního dekursu
  • Ordinace vyšetření, ošetření a výkonů
  • Medikace
  • Odeslání / přijetí žádanek
  • Odeslání / přijetí výsledků vyšetření
  • Vytvoření propouštěcí zprávy

Přínosy projektu

Hlavní přínos tohoto projektu spočívá v dokončení informačního systému, který umožní propojení a evidenci výkonů prováděných jednotlivým pacientů při ambulantním vyšetření i hospitalizaci. Jednotlivé výkony budou zároveň propojeny s finančními náklady na konkrétní výkon, což v dnes používaných nemocničních systémech není možné. Využívání vytvořeného systému tedy bude mít dopad jednak na zkvalitnění péče o pacienty, a jednak na výrazné zlepšení hospodaření zdravotnických zařízení.

Další významnou přidanou hodnotou nového řešení bude možnost provozovat celou aplikaci formou cloudových služeb, což zvýší dostupnost dat a zajistí škálovatelnost provozu celé aplikace. Navíc to povede k další úspoře nákladů, protože zdravotnická zařízení nebudou nucena provádět výrazné investice do vlastní IT infrastruktury včetně IT odborníků. Technologicky bude řešení postavené na platformách Microsoft Dynamics CRM / NAV a bude schopné provozu na mobilních zařízeních. Tak bude možné na tabletu u lůžka pacienta např. zobrazit nebo pořizovat data.