NaverticaPoint – OnPrem

On-premise systém pro efektivní řízení informací, dokumentů a podpůrných podnikových procesů


Řešení NaverticaPoint je součástí našich vertikálních řešení například pro veřejnoprávní sféru, zdravotnictví i komerční organizace. Je vhodné jak do společností výrobních, tak i poskytujících služby, bez ohledu na obor, velikost, předmět činnosti a typ organizace.

Současná doba klade vysoké nároky jak na efektivnost systémů, tak i na schopnosti uživatelů s těmito systémy pracovat. Bez vhodných nástrojů jsou tyto nároky velmi obtížně splnitelné.

Základním rysem řešení NaverticaPoint je princip štíhlých procesů podporovaných jednotným uživatelským prostředím (Microsoft) na jediné databázi (Microsoft SQL Server). Řešení NaverticaPoint vytváří předpoklady pro efektivní využití potenciálu a pracovního času uživatelů a následné objektivní měření výsledků procesů. Je také v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 27001.

Microsoft SharePoint a MS Office ke zlepšení chodu organizace


Pro zajištění kvality a rozsahu služeb i jejich budoucí rozvoj je zapotřebí využívat softwarové nástroje pružně podporující důležité klientské, manažerské i podpůrné procesy. Komplexní řešení NaverticaPoint, vytvořené na platformě Microsoft SharePoint Foundation, případně SharePoint Server, jehož integrální součástí jsou níže uvedené moduly, je nezbytným pilířem takové strategie.

Microsoft SharePoint Foundation (SPF) je platforma postavená na .NET Frameworku, kterou Microsoft definuje sloganem “Platforma pro podporu týmové spolupráce” (Team collaboration platform). Vyniká především univerzálností, rozsahem funkcionalit a možnostmi integrace s jinými systémy.

Potřeby organizací

Aktuální informace pro řízení

  • Dokumenty, záznamy z činnosti pracovníků
  • Reporty

Účinné prostředky pro zlepšení týmové spolupráce a dostupnosti informací

  • Přístupová oprávnění, např. dle pracovních pozic
  • Procesně řízený prostředek pro sdílení informací
  • Řízení porad a týmových aktivit
  • Dedikovaná úložiště souborů uživatelů a jejich přístupnost
  • Automatizace procesů schvalování, připomínkování apod.
  • Přístupnost části nebo celého systému i pro určené partnery

Podpůrné podnikové procesy

  • Řízení kvality (ISO 9001)
  • Řízení bezpečnosti informací (ISO 27001)

Organizace v dnešní době často používají větší množství heterogenních systémů pro svůj běh – například systémy řízení dokumentace a workflow, datová úložiště, intranetová řešení, softwarovou podporu ISO norem a další. Tyto systémy pracují nad daty, která jsou roztříštěna

Právě díky univerzálnosti platformy SharePoint je možné nahradit větší množství systémů řešících konkrétní problematiku. Výsledkem je řešení, jehož jednotlivé části – moduly – spolu komunikují a usnadňují tak všem uživatelům práci. Systém propojuje všechny pracovníky, procesy a informace Vaší organizace.


NaverticaPoint a jednotlivé moduly

Platformu SharePoint jsme použili především z toho důvodu, že nám umožňuje řešit více problematik, resp. pokrýt více podnikových procesů, bez nutnosti využívat více separátních a často heterogenních systémů.

Řešení NaverticaPoint navíc povyšuje standardní prostředí SharePoint do podoby konkrétních aplikací pro správu dokumentů různých typů a pokročilou týmovou spolupráci nad sdílenými daty.

K dispozici jsou tyto produkty, zaměřující se na konkrétní procesy v organizaci:

IntraPoint

Intranetové řešení sloužící především jako portál pro týmovou spolupráci a běžné firemní agendy, či jako náhrada dosavadních síťových úložišť.

IntraPoint – intranetové řešení sloužící především jako portál pro týmovou spolupráci a běžné firemní agendy, jako například recepce, pošta, rezervace zdrojů. Z funkčností týmového portálu jmenujme dále například pracovní prostory pro jednotlivé útvary, resp. týmy pracující na určitém společném úkolu. Obvyklou součástí implementace jsou také náhrady dosavadních síťových úložišť, která tento modul funkčně nesrovnatelně převyšuje, žádankové systémy a automatické funkce zajišťující informovanost uživatelů, a v neposlední řadě podporu schvalovacích a připomínkovacích pracovních postupů (workflow). Často také nahrazuje evidence v MS Excelu, které trpí zásadním nedostatkem v podobě praktické nedohledatelnosti změn.

ISOPoint

Komplexní SW podpora pro ISO 9001.

Pokrývá klíčové požadavky normy ISO 9001 ve funkčním celku. Je zaměřen na maximální úsporu času uživatelů a úlevu od listinných dokumentů. Samozřejmě i všem ostatním uživatelům poskytuje významnou úlevu od listinných dokumentů. Obsahuje také interaktivní funkce, jako například plně automatizované seznámení uživatelů s dokumenty, které je velmi jednoduché a následně prokazatelné.

PartnerPoint

Systém je přínosem pro každou organizaci, která sdílí se svými obchodními partnery informace – dokumenty, termíny, úkoly a další.

Promyšlené pracovní prostory pro týmy, které tvoří Vaši uživatelé s vašimi partnery – lhostejno, zda se jedná o dodavatele či odběratele. Jakmile potřebujete mít společné místo na vkládání dokumentů, odkazů, informací, úkolů, kontaktů i kalendářů tak, abyste měli jistotu, že právě zde mají všichni čerstvé a přehledné informace, PartnerPoint v podobě intuitivního webového rozhraní je tu pro vás.

ConferencePoint

Systém pro vedení porad, který eliminuje zásadní nedostatky řešení typu vedení zápisů v MS Word.

Systém pro vedení porad a jednání, vhodný pro státní i komerční organizace. Evidence je strukturována do tří úrovní: porady, body, úkoly. Každá porada může mít více bodů a každý bod více úkolů. Tyto entity jsou vždy společné, tj. všechny porady mají společné úložiště, to stejné platí pro body i úkoly. Je tak možné velmi jednoduše zobrazovat komplexní přehledy podle přání uživatele. Aby byla zajištěna bezpečnost informací, každý typ porady má definováno, kdo obsah porad daného typu uvidí či bude moci editovat, ostatním se nezobrazují. Je tak možné mít na jednom místě všechny podnikové porady bez rizika, že cokoli uvidí nepovolaní uživatelé. Modul umožňuje mj. tiskový výstup, rozesílání pozvánek s odkazy, šablony opakujících se bodů, evidenci bodů, které se řeší na více poradách po sobě, workflow schvalování zápisů z porady.

TaskPoint

Pokročilý systém task managementu – správce úkolů.

Pokročilý systém správy úkolů. Základním stavebním kamenem je úkol, který určuje, že má daný uživatel, tzv. vlastník úkolu, provést požadované do určitého termínu. Každý úkol má také zadavatele, prioritu, stavy, vícejazyčné notifikace. Systém řeší hierarchii, tzn. vztahy nadřízený-podřízený, historii úkolu, schvalování splnění úkolu, posun termínu splnění, delegování, eskalace a mnoho dalších souvislostí. Úkoly je možné rozdělovat do stromové struktury. Samozřejmostí je podrobné řízení přístupových oprávnění na úkoly, týkající se vlastníka úkolu, zadavatele, nadřízených a zastupujících pracovníků. TaskPoint je opatřen sadami ikon a dalšími podpůrnými funkcionalitami přibližující přívětivost prostředí k „one-click“ ideálu, pokročilá business logika modulu se stará o to, aby uživatel neměl možnost ani úmyslně, ani z nevědomosti provést nečekanou akci. Algoritmy TaskPointu se starají o chování stromu úkolu v souvislosti se stavy jednotlivých dílčích úkolů, aby měli uživatelé skutečně co nejméně práce s obsluhou úkolů a mohli se nerušeně věnovat jejich plnění.