Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s obchodní činností, poskytovanými službami a také těmito webovými stránkami provozovanými společností NAVERTICA a.s.  

Správce

Správcem Vašich údajů je společnost NAVERTICA a.s., IČ: 255 85 207, se sídlem Maříkova 2278/1a, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3171 (dále jen „NAVERTICA“). Jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

NAVERTICA, se svými pobočkami a dceřinými společnostmi, respektuje právo na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů svých zákazníků, obchodních partnerů a dalších návštěvníků svých webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny shromážděné informace v NAVERTICA, bez ohledu na to, jak jsou shromažďovány nebo uloženy. Při zpracování osobních údajů NAVERTICA dbá na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování

NAVERTICA zpracovává a uchovává osobní údaje na zákonném základě, oprávněném zájmu a na základě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů. Zasláním e-mailu, souhlasu k zasílání newsletterů, při registraci na NAVERTICA webech a aplikacích, nebo při použití webového formuláře společnosti NAVERTICA udělujete zřejmý souhlas s použitím osobních údajů pro příslušný účel. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně v rozsahu, ve kterém budou Vámi poskytnuty.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá NAVERTICA Vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídek, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

NAVERTICA zpracovává také osobní údaje v rozsahu záznamů Google Analytics o využívání svých/těchto webových stránek.

Příjemci a zpracovatelé

NAVERTICA pro zpracování Vašich osobních údajů využívá i další zpracovatele, avšak pouze na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje může NAVERTICA předat třetím stranám, a to pouze v případě, že pro předání existuje právní důvod. Vzhledem k tomu, že NAVERTICA působí i mimo EU, může být nezbytné převést, ukládat a zpracovávat osobní údaje i v jiné zemi, než ve které NAVERTICA sídlí nebo je umístěna její pobočka, pobočka dceřiných společností nebo poskytovatelů služeb, kteří udržují potřebná zařízení. Ochrana údajů a další zákony v těchto zemích nemusí být tak komplexní jako v Evropské unii, v těchto případech NAVERTICA podnikneme kroky k zajištění podobné úrovně ochrany, jako je věnována osobním údajům v EU. Vyslovením souhlasu, předáváte také souhlas s převodem svých osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii.

Vaše osobní údaje může NAVERTICA za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Uchování

NAVERTICA Vaše údaje uchovává pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který je získala, a pro všechny další povolené související účely. Přístup k osobním údajům NAVERTICA omezuje pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel. Pokud jde o Vaše údaje použité pro plnění smluvních povinností ve vztahu k Vám, NAVERTICA tyto údaje uchovává po dobu, kdy zůstává smlouva platná, plus 10 let pro účely řešení následných dotazů nebo nároků.

Práva a povinnosti

NAVERTICA plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud k tomu nedostala prokazatelný souhlas nebo tato povinnost nevyplývá ze zákonného důvodu, nebo oprávněného zájmu. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

NAVERTICA je odhodlána využít přiměřené úsilí v souladu s osvědčenými postupy pro zajištění bezpečnosti, důvěrnosti a integritě osobních údajů, které shromažďuje. Přístup k osobním údajům NAVERTICA zakládá na konceptu “nejmenšího zpřístupnění” společně se systémy řízení přístupu založených na přidělování rolí, což zajišťuje pouze autorizovaný přístup k osobním údajům. I když NAVERTICA podniká kroky k ochraně osobních údajů, nemůže být zodpovědná za neoprávněné přístupy a jejich činy v důsledku vyzrazení a zneužití přístupových údajů. Pokud Vám NAVERTICA poskytla pojmenovaný účet, který Vám umožňuje přístup k určitým částem webových stránek, webovému portálu, aplikaci nebo službě, kterou NAVERTICA provozuje, odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto účtu a dodržování dalších bezpečnostních postupů.

Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu NAVERTICA anebo zaslanou elektronicky na info@navertica.com.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, prosím obraťte se nás info@navertica.com. Mimo jiné máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontakty zde.

Aktualizace a změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady jsou pravidelně aktualizovány. NAVERTICA zásady ochrany osobních údajů může měnit a revidovat dle vlastního uvážení.  Při každé aktualizaci Vám doporučujeme zkontrolovat obsah zveřejněných informací.

Datum poslední aktualizace: 31. března 2021