Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s obchodní činností, poskytovanými službami a také těmito webovými stránkami provozovanými společností NAVERTICA a.s.

Správce

Správcem vašich údajů je společnost NAVERTICA a.s., IČ: 255 85 207, se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3171 (dále jen „NAVERTICA“). Jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Při zpracování osobních údajů NAVERTICA dbá na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování

NAVERTICA zpracovává a uchovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu a na základě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů. Zasláním e-mailu, souhlasu k zasílání newsletterů, nebo při použití webového formuláře společnosti NAVERTICA udělujete zřejmý souhlas s použitím osobních údajů pro příslušný účel. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně v rozsahu, ve kterém budou vámi poskytnuty.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá NAVERTICA vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídek, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

NAVERTICA zpracovává také osobní údaje v rozsahu záznamů Google Analytics o využívání svých webových stránek.

Příjemci a zpracovatelé

Vaše osobní údaje může společnost NAVERTICA zpřístupnit dceřiné společnosti NAVERTICA SK s.r.o. Pro zpracování vašich osobních údajů využívá i další zpracovatele, avšak pouze na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje může NAVERTICA předat třetím stranám, a to pouze v případě, že pro předání existuje právní důvod.

Vaše osobní údaje může NAVERTICA za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Uchování

NAVERTICA vaše údaje uchovává pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který je získala, a pro všechny další povolené související účely. Přístup k osobním údajům NAVERTICA omezuje pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel. Pokud jde o vaše údaje použité pro plnění smluvních povinností ve vztahu k vám, NAVERTICA tyto údaje uchovává po dobu, kdy zůstává smlouva platná, plus 10 let pro účely řešení následných dotazů nebo nároků.

Práva a povinnosti

NAVERTICA plně respektuje vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o vás, pokud k tomu nedostala prokazatelný souhlas nebo tato povinnost nevyplývá z oprávněného zájmu. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Pokud vám NAVERTICA poskytla pojmenovaný účet, který vám umožňuje přístup k určitým částem webových stránek, webovému portálu, aplikaci nebo službě, kterou NAVERTICA provozuje, odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto účtu a dodržování dalších bezpečnostních postupů.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu NAVERTICA anebo zaslanou elektronicky na info@navertica.com.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, prosím obraťte se na nás info@navertica.com. Mimo jiné máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontakty zde.