Program HHC – Advanced Home and Help Care s podporou EU a MPO

Předmětem projektu je výzkum a vývoj v oblasti využití digitálních technologií vhodných pro poskytování domácí zdravotní a domácí sociální péče a vývoj SW aplikací potřebných pro provozování kvalitní domácí péče, za využití moderních metod zpracování velkých objemů dat, AI a machine learningu.

Registrační číslo: CZ.01.01.01/01/22_002/0000489

Období realizace: 01072023 – 31052026 – Datum zahájení projektu není závazný údaj

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 25376/24/61400: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost základě žádosti o poskytnutí dotace níže uvedeného příjemce přijaté dne 29.1.2023 v rámci Výzvy Aplikace – výzva I. a Priority 01 rozhodlo dle ust. § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí dotace na níže uvedený projekt

(Advanced Home and Help Care CZ.01.01.01/01/22_002/0000489),

Cílem projektu je vyvinout nástroj – SW aplikaci Advance Home & Help Care– který zvýší komfort pacientů/klientů domácí péče a zlepší kvalitu a efektivitu poskytované péče při současném snížení nákladů na poskytovanou péči. Vyvinutá SW aplikace bude využívat metod umělé inteligence, prvků IoT a strojového učení.

Výstupem projektu bude unikátní softwarová aplikace Advanced Home & Help Care. Tento softwarový nástroj zjednoduší a zefektivní poskytování domácí zdravotní péče jak pro samotné pacienty, tak také pro lékaře při současném snížení celkových nákladů na domácí zdravotní péči. Výstupy projektu je možné jednotlivě vyjmenovat následovně:

• SW aplikace pro monitorování základních životních funkcí (Vědomí, Tělesná teplota, Krevní tlak, Srdeční akce a puls, Dýchání) vzdáleně jakou součást telemedicíny s pomocí AI a IoT, určení optimální sestavy přístrojů pro monitorování, automatické ukládání relevantních dat do záznamu pacienta v databázi klinického systému.

• SW aplikace pro monitorování oborově specifických životních funkcí s pomocí AI a IoT.

• SW aplikace objednávání on-line komunikace mezi pacientem a odborným pracovníkem nebo objednání návštěvy odborného pracovníka na místě v sociálním prostředí pacienta.

• SW aplikace pro vstup / výstup dat pacienta do záznamu pacienta vzdáleně (např. laboratorní vyšetření z domácích testů / přístrojů, laboratorní vyšetření prováděné externími laboratořemi).

• SW aplikace pro zajištění organizace objednávání, odběrů a svozu biologického materiálu pacientů v domácí péči.

• SW aplikace pro zajištění propojení na externí laboratorní systémy (předání žádanky, předání biologického materiálu, získání výsledků).

• SW aplikace pro řízení dispečinku organizace poskytující služby domácí péče včetně plánování návštěv a cest.

• SW aplikace pro půjčování přístrojové techniky pacientům, pro údržbu a servis této techniky a pro její fakturaci.

• SW aplikace pro zajištění externích služeb. Výsledky projektu mohou být využívány organizacemi poskytujícími domácí péče ke zkvalitnění jejich služeb. Na straně pacientů / klientů pak dojde ke zvýšení jejich komfortu. Obecně se realizací projektu dosáhne zvýšení efektivity systému poskytování zdravotních služeb s přesahem do sociální sféry. Vyvinutá SW aplikace bude využívat metod umělé inteligence a IoT tak, že umožní: 27

• Zrychlit a zpřesnit diagnostiku i terapii pacientů ve zdravotnických zařízeních

• Zefektivnit jednotlivé procesy, ukládání a zpracovávání dat, a využívání přístrojů domácí péče

• Zlepšit úroveň poskytované domácí péče a zvýšit komfort pacientů

• Zvýšit bezpečnost pacientů domácí péče a snížit množství nežádoucích událostí

• Snížit skutečné náklady na diagnosticko-terapeutický proces ve zdravotnických zařízeních bez snížení kvality domácí péče

• Uspíšit nezbytnou digitální transformaci poskytovaných zdravotních služeb v oblasti domácí péče

Jednotlivé činnosti spojené s výzkumem a vývojem jsou rozčleněny do kategorií průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Průmyslový výzkum orientuje své činnosti na oblast zajištění nových poznatků a technologií, zatímco experimentální vývoj se zaměřuje na uplatnění těchto technologií u konkrétních produktů.