NAVERTICA vzdělává své zaměstnance v operačním programu Zaměstnanost (OPZ)

NAVERTICA v rámci čerpané dotace spustila projekt interního vzdělávání svých zaměstnanců. Jedná se o projekty Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti NAVERTICA a Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti NAVERTICA Services, které budou realizovány v období let 2017 až 2018, resp. 2019. Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti.

Začátkem roku 2017 byly oficiálně schválěny dotační projekty:

č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004913 Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti NAVERTICA, realizace od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004679 Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti NAVERTICA Services, realizace od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2019

Jejich cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Díky realizaci projektu bude ve společnosti nastaven komplexní systém vzdělávání pro její stávající zaměstnance i pro všechny nově příchozí pracovníky.

Projekty řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Příčiny problému jsou v nedostatečných zdrojích zaměstnavatele na průběžné vzdělávání zaměstnanců a na podporu moderních systémů řízení lidských zdrojů. Další příčinou je malý zájem pracovní síly se dále vzdělávat s cílem doplnit/ změnit si kvalifikaci a také nedostatečná reakce na měnící se požadavky trhu práce z důvodu technologických změn.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

V rámci projektu bude do vzdělávání zapojeno 31 osob ze společnosti NAVERTICA, respektive 82 osob ze společnosti NAVERTICA Services.

Očekává se zvýšení úrovně znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců v klíčových oblastech vzdělávání:

  • obecné a specializované IT,
  • měkké a manažerské dovednosti,
  • účetnictví, ekonomické a právní kurzy
  • technické a jiné odborné vzdělávání.

Cílová skupina pro vzdělávání byla definována na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb, která reflektuje vzdělávací potřeby daných zaměstnanců na konkrétních pozicích v obou společnostech. Jednotlivé vzdělávací aktivity byly naplánovány s ohledem na uplatnitelnost nově získaných znalostí ve společnosti i mimo ni. Jednotliví účastníci se do vzdělávání zapojí průběžně v době trvání projektu na základě stanoveného školicího plánu.