NAVERTICA je součástí dotačního projektu ADVANCED HOSPITAL SYSTEM

Společnost NAVERTICA a.s. spustila projekt s názvem Výzkum a vývoj nového systému pro efektivní řízení léčby a výdajů při léčbě – Advanced Hospital System v rámci Programu APLIKACE, který je podporován Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Oficiálně schválený dotační projekt

č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015639
Výzkum a vývoj nového systému pro efektivní řízení léčby a výdajů při léčbě – Advanced Hospital System,
realizace od 1. října 2019 do 30. září 2022

Realizátorem projektu je společnost NAVERTICA a.s., která čerpá ze zkušenosti svých zakázek v oblasti zdravotnictví, např. dodávce ekonomických a manažerských systémů pro nemocnice Vsetín a Liberec. Reálná implementace moderních řešení společnosti poukázala na fakt, že subjekty v segmentu zdravotnictví využívají často technologicky zastaralé a celkově nevyhovující systémy brzdící jejich produktivitu.

Předmětem projektu je navázat na již dříve realizované projekty společnosti z oblasti nemocničního prostředí a vyvinout sofistikovanou softwarovou aplikaci Advanced Hospital System, která umožní zpřesnit diagnostiku a zkvalitnit terapii při co nejnižších skutečných nákladech. Toho bude dosaženo využitím pokročilých metod umělé inteligence, které umožňují efektivnější návrh léčby dle předchozích evidovaných léčených pacientů, výsledků jejich léčby a skutečných nákladů na tuto léčbu.

Vytvořená aplikace bude tedy kvalitní simulační nástroj pro podporu strategického rozhodování v nemocničních zařízeních. Tento nástroj by měl z historicky získaných dat a specifikovaných parametrů vytvořit simulační modely, které budou schopny vyhodnotit důsledky investičních rozhodnutí.

Vyvinutá aplikace bude koncepčně odlišná od systémů, které jsou dnes na domácím i zahraničním trhu běžně dostupné. Hlavní přínos projektu spočívá ve využití metod umělé inteligence pro vlastní realizaci projektu. Využívání vytvořeného aplikace tedy bude mít dopad jednak na zkvalitnění péče o pacienty, a jednak na výrazné zlepšení hospodaření zdravotnických zařízení.

Výstupem projektu bude nová softwarová aplikace nabízena v tuzemsku i zahraničí ve zdravotnických zařízeních.