Microsoft 365 Business Central –release wave 1 plan

1. Změna hodnot dimenze ve věcných položkách

Obchodní hodnota:

Může se stát, že chybné nastavení nebo schopnost vkládat/přepisovat dimenze vede k chybám v zaúčtovaných položkách. Stornovat dokumenty a žurnály může být časově velmi náročné a rovněž i náchylné na chyby. Vyvstává zde potřeba mít korektní finanční reporty, mít správný pohled na business.

Nová funkcionalita:

Nyní je k dispozici nástroj pro změnu hodnot dimenzí ve věcných položkách:

 • hodnoty dimenzí je možné změnit, odstranit nebo naopak nově přidat
 • opravy hodnot dimenzí je možné spustit ze stránky věcných položek nebo z finančních žurnálů
 • je k dispozici více možností pro pohodlný výběr věcných položek pro změnu hodnot dimenzí
 • je k dispozici historie změn hodnot dimenzí s rychlou možností vrátit akci zpět
 • změny hodnot dimenzí je možné provést okamžitě nebo naplánovat spuštění skrze frontu úloh
 • je možné rozdělit do dvou kroků – aktualizaci hodnot dimenzí věcné položky a zvlášť aktualizaci hodnot dimenzí v zobrazení analýzy
 • je možné zakázat úpravy hodnot dimenzí pro konkrétní dimenze
 • je k dispozici oprávnění „D365 DIM CORRECTION“, které uživateli umožňuje provádět korekce hodnot dimenzí
 • provedené změny hodnot dimenzí aktuálně nemají vliv na jiné než věcné položky

(tzn. například v položce zákazníka nebo v nákladovém účetnictví se změna hodnoty dimenze neprojeví)

Detailní popis funkcionality v angličtině můžete naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/finance-dimensions#changing-dimension-assignments-after-posting

2. Větší kontrola nad nastavením pro výchozí dimenze

Obchodní hodnota:

Základem správného vyhodnocování je mít korektní podklady – s filtrem povolených hodnot u výchozích dimenzí tomu můžeme jít úspěšně naproti.

Nová funkcionalita:

Pro výchozí dimenze je při účtování hodnoty = “kód nutný” možné nastavit filtr povolených hodnot dané dimenze. Libovolný počet povolených hodnot snadno zaznamenáme v předdefinovaném seznamu hodnot dimenzí a zajistíme tak, že transakce budou účtovány pouze s hodnotami, které jsou platné pro konkrétní kmenová data.

Popis funkcionality v angličtině můžete naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/cs-cz/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/more-control-over-settings-default-dimensions

3. Užití neglobálních dimenzí ve věcných položkách pro finanční vyhodnocení

Obchodní hodnota:

Je důležité, aby všechny hodnoty dimenzí byly dostupné napříč celou aplikací pro snadnou a nahodilou analýzu (například pomocí aplikace Excel) nebo pro samotné filtrování dat přímo v BC.

Nová funkcionalita:

Pokud využíváte neglobální dimenze, můžete i pomocí jejich hodnot filtrovat přímo na stránce věcných položek, položek zákazníka/dodavatele a mnoha dalších.  Současně je možné na stránce položek jednoduše zobrazit hodnoty dimenzí a následně například vybrané záznamy včetně hodnot dimenzí vyexportovat do aplikace Excel a provést ad-hoc analýzu.

Popis funkcionality v angličtině můžete naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave2/smb/dynamics365-business-central/use-shortcut-dimensions-gl-entries-financial-reporting

4. Nové metody v periodickém finančním deníku

Obchodní hodnota:

Větší flexibilita při práci s periodickými finančními deníky.

Nová funkcionalita:

Současné metody periody nezohledňovaly saldo dle dimenzí. V nové verzi jsme se tak dočkali alternativ k metodám „Saldo“ a „Reverzní saldo“ v podobě metod “Saldo dle dimenzí” a “Zůstatek stornování dle dimenze“. Tyto nové metody umožňují filtrovat zdrojové saldo podle filtru dimenze.

Může být užitečné nejenom pro přerozdělení nákladů, při práci s časovým rozlišením, ale bude alternativou pro malé společnosti pro které může být nákladové účetnictví těžkopádné na správu.

Popis funkcionality v angličtině můžete naleznout zde:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave2/smb/dynamics365-business-central/use-recurring-journals-allocate-balances-dimension-valueshttps://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave2/smb/dynamics365-business-central/use-recurring-journals-allocate-balances-dimension-values

5. Vylepšení deníku odsouhlasení plateb

Obchodní hodnota:

Vyrovnání v deníku odsouhlasení plateb je nyní ještě efektivnější.

Nová funkcionalita:

Je podporováno vyrovnání proti položkám zaměstnanců.

6. Dostupnost zboží podle čísla šarže

Obchodní hodnota:

Pro některé obory podnikání může být legislativně povinné sledovat veškeré pohyby zásob, pro jiné obory podnikání zase může být důležité sledovat zboží se zárukami nebo daty expirace z důvodu zákaznické péče. Microsoft si je této důležitosti vědom a přichází s rozšířením sledování dostupnosti.

Nová funkcionalita:

Došlo k rozšíření sledování dostupnosti zboží zavedením možnosti dostupnosti podle šarže.

K dispozici dle Šarže je k dispozici z karty zboží nebo ze stránky přehledu zboží (standardně jako například k dispozici dle varianty, lokace, období, …).

Popis vylepšení v angličtině můžete naleznout zde:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/monitor-inventory-transaction-availability-lot-window

7. Přihrádky v projektech

Obchodní hodnota:

Zrychlení zpracování objednávek.

Nová funkcionalita:

V řádku plánování projektu nebo v řádku deníku projektu lze nyní pracovat s přihrádkami.
Pokud uživatel zadá číslo zboží a kód lokace, automaticky se navrhne výchozí přihrádka, ale lze ji samozřejmě změnit. Pokud nové pole nemáte k dispozici, stačí jej přidat pomocí akce „přizpůsobit“.

Popis vylepšení v angličtině můžete naleznout zde:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/bin-codes-jobs-

8. Nová funkce pro úpravu stavu zásob

Obchodní hodnota:

Zvýšení nebo snížení stavu zásob formálnější cestou.

Nová funkcionalita:

Jsou k dispozici nové dokumenty (příjemka zásob, skladová dodávka) pro úpravu stavu zásob.

Po zaúčtování dokumentu jsou informace k dispozici v archívu – „Účtované příjemky zás.“ a „Účtované dodávky zás.“. Ze všeho nejdříve je však třeba nastavit číselné řady v Nastavení zásob (rozlišuje se číselná řada před účtováním a po účtování, rovněž příjemka i dodávka má svou číselnou řadu).

Nastavení tiskových sestav je možné provést na stránce „Výběr sestav – zásoby“- nicméně v základní aplikaci, a minimálně prozatím ani v české lokalizaci, nejsou k dispozici layouty.

Popis nové funkcionality v angličtině můžete naleznout zde:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/inventory-documents–new-capability-adjust-inventory

9. Editace aktivních cen v cenících

Obchodní hodnota:

Větší flexibilita v definování a úpravě ceníků.

Nová funkcionalita:

Pokud již využíváte „Nové zkušenosti prodeje“, lze v nastavení prodeje a pohledávek aktivovat „Povolit úpravy aktivní ceny“ – při tomto povolení je možno editovat ceny i pokud bude ceník nastaven jako „aktivní“. Ve snaze vyhnout se duplicitním cenám nebo nekonzistencím se po zadání nové ceny BC vyžádá ověření oproti jiným řádkům ceníku. Změněné ceny lze ověřit pomocí možnosti „ověřit řádky“ na stránce ceníku.

Popis nové funkcionality v angličtině můžete naleznout zde:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/edit-active-prices-price-lists-price-overview-pages

10. Zjednodušený import bankovních výpisů

Obchodní hodnota:

Zjednodušení možnosti importu bankovního výpisu tak, že uživatelé mohou vzít flat soubor (.csv, .txt) a pomocí průvodce namapovat sloupce v souboru na hodnoty v BC.

Nová funkcionalita:

K dosavadní možnosti importu bankovního výpisu ve formátu .csv nebo .txt pomocí Data Exchange Frameworku přibyl pro zjednodušení průvodce nastavení mapování sloupců v souboru na hodnoty v BC. Průvodce je k dispozici v rámci stránky „Asistované nastavení“.

Zveřejněné informace k funkcionalitě jsou v angličtině k dispozici zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/simplified-bank-statement-file-import

11. Kontakty – Zákazník/Dodavatel synchronizace

Obchodní hodnota:

Zabránění propagace dat například soukromé e-mailové adresy z kontaktu typu Osoba na kartu Zákazníka / Dodavatele, která ve větší míře případů bývá nežádoucí.

Nová funkcionalita:

Business Central i nadále udržuje synchronizaci všech záznamů zákazníků, dodavatelů a záznamů kontaktů, které jsou propojeny prostřednictvím akce Obchodních vztahů. Obdobně zůstává propagace dat z kontaktů typu „Společnost“ k propojeným kontaktům typu „Osoba“, zatímco se respektuje nastavení Marketingu. Novinkou však je, že kontakt vybraný v „Kód kontaktu“ a „Název kontaktu“ na kartě zákazníka nebo kartě dodavatele nebude dále použit pro synchronizace. Tyto pole by měly obsahovat výchozí kontakt typu „Osoba“.

Zveřejněné informace k této změně jsou v angličtině k dispozici zde:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/changes-synchronization-between-contact-customer

12. Šablony Word

Obchodní hodnota:

Možnost jednoduché a hromadné obchodní komunikace spojením možnosti vytvoření šablony v aplikaci Word a naplněním daty z aplikace Business Central – a to bez jakéhokoliv programování.

Nová funkcionalita:

Lze využít funkcí korespondence aplikace Word k personalizaci dokumentu s naplněním dat o příjemci z BC (zákazník, dodavatel, kontakt).

Popis nové funkcionality v angličtině můžete naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/enablement-word-merge-business-central-

13. Automatické vytvoření informace SČ/šarže při účtování

Obchodní hodnota:

Pro některé odvětví nestačí pouze sledovat sériová čísla a čísla šarží, ale jsou nutné dodatečné informace. K tomu BC standardně nabízí kartu informací o SČ/čísle šarže. Proces vytváření těchto karet můžeme nyní urychlit.

Nová funkcionalita:

Na kartě kódu sledování zboží můžeme nově nastavit volby „Vytvořit informace SČ při účtování“ a „Vytvořit informace čísla šarže při účtování“. Pokud karta pro dané SČ nebo číslo šarže v okamžiku účtování nebude existovat, automaticky se na základě tohoto nastavení vytvoří. Pokud vytváříme sériová čísla hromadně užitím akcí „Přiřadit sér. Číslo“ nebo „Vytvořit vlastní s.č.“, můžeme při dané akci povolit “Vytvořit informace SČ” a karta informace bude vytvořena pro každou řádku sledování.

Popis nové funkcionality v angličtině můžete naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/automatic-creation-lot-serial-no-information-cards

14. Dodatečná dimenze pro sledování zboží

Obchodní hodnota:

Třetí dimenze pro sledování zboží se dá použít ke sledování jednoduchých WMS balíků či palet, nebo jako základ pro pokročilejší vertikální řešení.

Nová funkcionalita:

Je třeba aktivovat na stránce „Správa funkcí“, jinak možnosti třetí dimenze nebudou dostupné.

Na kódu sledování zboží v záložce “Sledování Zásilka” můžeme specifikovat, jak chceme s touto dimenzí pracovat. Principy a omezení jsou shodné jako u čísla šarží. V nastavení zásob lze nastavit vlastní titulek, který bude odpovídat použití této třetí dimenze (například paleta).

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/additional-dimensions-item-tracking-as-foundation-vertical-solutions

15. Výroba a varianty

Obchodní hodnota:

Lepší podpora využívání variant.

Nová funkcionalita:

Na kartě skladové jednotky jsou k dispozici nová pole „Číslo výrobního kusovníku“ a „Číslo TNG postupu“ (nutno uživatelsky vytáhnout) pro podporu variant ve výrobě. Kód varianty je rovněž přidán do hlavičky výrobní zakázky. Výrobní zakázky vytvořené přímo nebo z prodejní objednávky použitím funkcionality Plánování budou používat výrobní kusovníky a TNG postupu ze skladových jednotek. Pokud by tato pole na skladových jednotkách vyplněna nebyla, použije se nastavení z karty zboží. Další scénáře prozatím bohužel používají pro plánování TNG postupy a výrobní kusovníky z karty zboží.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/variant-code-added-production-order-header-plus-limited-support-production-boms-routes-stockkeeping-units

16. Definice velikosti dávky

Obchodní hodnota:

Větší flexibilita, pokud je definována velikost dávky a je možné využít tuto velikost při výpočtu doby trvání výrobní zakázky.

Nová funkcionalita:

 • Nové pole velikost dávky byla přidána na tyto stránky
 • TNG postup výrobní zakázky
 • Řádky verze TNG postupu
 • Řádky plánování TNG postupu

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/define-lot-sizes-various-stages-production