Zdravotnictví

Nemocniční IS  Správa a oběh dokumentů (DMS)  Zdravotnictví

Navertica Hospital ERP

Oborové řešení Navertica Hospital ERP je komplexni nemocniční informační systém vhodný pro nemocnice, polikliniky a léčebny. Zahrnuje ekonomiku, zpracování klinických i laboratorních informací, fakturaci zdravotním pojišťovnám i samoplátcům, hospodářsko-technické služby a řízení kvality i bezpečnosti informací.

Klíčové agendy nemocnic a poliklinik jsou zejména:

 • Financování a rozpočtování
 • Zdravotní pojišťovny a samoplátci
 • Vedení lékařské a ošetřovatelské dokumentace
 • Žádanky a vyšetření
 • Řízení lůžkového fondu
 • Zásobování léky a materiálem
 • Stravování, prádlo a úklid
 • Údržba přístrojů a zařízení.

Základním rysem komplexního oborového řešení Navertica Hospital je princip štíhlých procesů podporovaných jednotným uživatelským prostředím (Microsoft) na jediné databázi (Microsoft SQL).

Řešení Navertica Hospital ERP vytváří předpoklady pro objektivní měření výsledků procesů (i s ohledem na diagnózu) a je v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 27001.

Klíčové potřeby zdravotnických zařízení:

 • Aktuální informace pro řízení:
  • Tržby a náklady jednotlivých oddělení
  • Tržby a náklady na konkrétního pacienta
  • Tržby a náklady na diagnózu
  • Tržby a náklady na konkrétního lékaře
  • Přehledové informace

 • Účetnictví, rozpočty
 • Banky, pokladny
 • Schvalovací work-flow
 • Fakturace zdravotním pojišťovnám / samoplátcům
 • Žádanky / interní objednávky
 • Přefakturace mezi odděleními
 • Evidence spotřeby léků na konkrétního pacienta
 • Rezervace a objednávání hospitalizací
 • Objednávání ambulantní péče
 • Plánování směn a služeb
 • Propojení na diagnostické systémy
 • Propojení na laboratoře
 • Hotelové služby
 • Vzdělávání pracovníků
 • Pasportizace prostor
 • Nájmy a pronájmy
 • Rozúčtování služeb

MS Dynamics NAV a MS SharePoint ke zlepšení chodu zdravotnického zařízení

Pro zajištění kvality a rozsahu služeb i jejich budoucí rozvoj je zapotřebí využívat softwarové nástroje pružně podporující všechny medicínské, ekonomické, manažerské i podpůrné procesy. Komplexní oborové řešení Navertica Hospital ERP, jež je postaveno nad systémem Microsoft Dynamics NAV a využívá i Microsoft SharePoint, je nezbytným pilířem takové strategie.

schema zdravotnictvi
Obr. 1.: Koncepčně chybná struktura stávajících informačních systémů používaných ve zdravotnických zařízeních, kdy ekonomický subsystém je jedním z externích modulů tzv. nemocničního informačního systému.
schema zdravotnictvi
Obr. 2.: Koncepčně správná struktura informačního systému zdravotnického zařízení (i jakékoliv jiné organizace či podniku), kdy ekonomicky systém tvoří základ celého informačního systému a další subsystémy jsou pak více či méně rozsáhlou nadstavbou nad tímto ekonomickým základem.

Klíčové funkčnosti vertikálního řešení

 • Aktuální informace pro řízení:
  • Tržby a náklady jednotlivých oddělení
  • Tržby a náklady na konkrétního pacienta
  • Tržby a náklady na jednotlivé diagnózy
  • Tržby a náklady na konkrétního lékaře
  • Podklady pro odměňování pracovníků podle výkonu
  • On-line přehledové informace

 • Řízení porad, úkolů, termínů
 • Řízení přístupových práv
 • Schvalovací work-flow
 • Účetnictví, rozpočty, controlling
 • Banky, pokladny
 • Evidence majetku, odpisy
 • Závazky a pohledávky
 • Fakturace zdravotním pojišťovnám / samoplátcům
 • Vedení lékařské dokumentace
 • Vedení ošetřovatelské dokumentace
 • Propojení ambulantní a hospitalizační dokumentace
 • Ordinace farmakoterapie
 • Ordinace terapeutických výkonů
 • Žádanky/ interní objednávky
 • Vnitřní přefakturace mezi odděleními
 • Evidence spotřeby léků na konkrétního pacienta
 • Rezervace a objednávání hospitalizací
 • Objednávání ambulantní péče
 • Propojení na diagnostické systémy
 • Propojení na laboratoře
 • Zásobování léky a materiálem
 • Identifikace čárovými kódy
 • Automatické nakupování
 • Stravování pacientů i personálu
 • Řízení úklidu
 • Prádelna
 • Hotelové služby
 • Plánování směn a služeb
 • Vzdělávání pracovníků, atestace
 • Granty, výzkumné úkoly a projekty
 • Kongresy a konference
 • Pasportizace prostor
 • Nájmy a pronájmy, odečty energií
 • Rozúčtování služeb a energií
 • Preventivní údržba
 • Vynucené opravy
 • Metrologie
 • Datové komunikace s externími subjekty
 • Propojení s Microsoft Office

Navertica Hospital ERP

Microsoft Dynamics NAV je integrovaný ERP systém pro komplexní řízení organizací (ekonomika, nákup, sklady, prodej, atd.), který je možné při použití správné metodologie rychle a efektivně implementovat. Propojuje všechny pracovníky organizace a má jednoduché intuitivní ovládání. Standardní NAV bez modulu Navertica Hospital ERP však neobsahuje nástroje pro zpracování medicínské dokumentace ani pro další agendy nutné k provozu zdravotnického zařízení.

Moduly Navertica Hospital ERP (Microsoft registered) rozšiřují standardní NAV o pokročilé nástroje pro výkaznictví k pojišťovnám, zpracování lékařské i ošetřovatelské dokumentace, ordinace, používání elektronických žádanek, atd. Běžné funkčnosti NAV, jako jsou navigace, dohledávání drill-down, filtrování apod. jsou samozřejmě dotaženy i do nových funkcionalit.

Navertica Hospital ERP také dotváří standardní NAV do potřebné podoby funkčnostmi nutné pro zásobování léky a materiálem jak od dodavatelů, tak uvnitř nemocnice. Při účtování spotřeby léků, materiálu popř. práce je možné nastavit, zda se spotřeba účtuje v okamžiku nákupu, nebo výdeje z centrálního skladu, nebo výdeje na oddělení, anebo až při aplikaci adresně u konkrétního pacienta.

V neposlední řadě, Navertica Hospital ERP doplňuje standardní funkčnosti NAV o funkcionality z hotelové vertikály: pacientovi může být zarezervováno lůžko příp. pokoj, pacient může být objednán do ambulance nebo k diagnostickému / terapeutickému výkonu v závislosti na disponibilních kapacitách, příjem a propuštění pacienta (tj. Check-in, Check-out) a návaznost na prádlo a úklid, kuchyně a stravování pacientů i personálu aj.

Navertica Facility Management (FCM)

Více informací o FCM >

MS Dynamics NAV s modulem Navertica FCM (Microsoft registered) rozšiřuje standardní NAV o rozsáhlý subsystém pro správu majetku. Jedná se o plánování, provádění, účtování a vyhodnocování údržby, ať už preventivního charakteru, nebo opravy.

K přesné správě majetku patří také pasportizace majetku. Dále, každá položka majetku může být také předmětem pronájmu. S tím souvisí nájemní smlouvy a jejich změny, automatické účtování nájmů, párování plateb atd. Odečty měřitel pro rozúčtování služeb a energií je možné automatizovat a navázat na automatické fakturace nájmů.

Správa majetku obvykle vyžaduje pracovníky s předepsanou kvalifikací. Proto je součástí modulu Navertica FCM i správa certifikátů a školení pracovníků.

Na Navertica FCM navazuje modul Navertica Metrology (Microsoft registered) zabezpečující funkčnosti v oblasti metrologie (hierarchické struktury měřidel, kalibrace atd.).

NaverticaPoint

Více informací o NaverticaPoint >

Microsoft SharePoint Foundation (SPF) je technologická platforma pro správu dokumentů, datová úložiště a podporu týmové spolupráce. Moduly Navertica Point dotváří standardní SPF do podoby konkrétních aplikací pro správu dokumentů různých typů a týmovou spolupráci nad sdílenými dokumenty. K dispozici jsou tyto moduly:

IntraPoint – intranet, nástěnky, oznámení atd.
DocuPoint – subsystém pro řízení dokumentace, připomínkování, schvalování atd.
ISOPoint – subsystém podpory pro ISO 9001: audity, neshody, nápravná opatření atd.
PartnerPoint – subsystém pro vytváření sdílených prostorů pro kombinované týmy
ConferencePoint – subsystém pro řízení porad, úkolů, termínů, zápisů, pozvánek atd.
TaskPoint – subsystém pro zadávání, sledování a kontrolu plnění komplexních úkolů.
FilePoint – subsystém spisové služby včetně podatelny a datových schránek.

 

Funkcionalita

Důsledek

Jednotný a komplexní systém On-line sledování nákladů a výnosů jednotlivých útvarů => zlepšení hospodaření až o 5%
Náklady a výnosy alokované ke konkrétnímu pacientovi a diagnóze Zlepšení hospodaření až o 5%
Spotřeba léků, materiálu a kapacit zdrojů účtovaná na konkrétního pacienta Zlepšení hospodaření až o 10%
Ucelené a zjednodušené procesy Zkrácení času potřebného pro fakturaci pojišťovnám a samoplátcům až o 20%
Jedna databáze, jedno úložiště dat Snížení chybovosti, snížení časové náročnosti zpracování => snížení počtu pracovníků cca až o 5%
Homogenní systémové i aplikační SW prostředí Snížení nákladů na údržbu i upgrade softwaru, snížení počtu pracovníků v IT oddělení o 1 pracovníka
Správa majetku Zlepšení péče o majetek, včasná alokace finančních zdrojů, úspora nákladů
Automatizace práce s nájemními smlouvami, účtováním nájmů, energií a služeb Snížení počtu pracovníků o cca 10%, snížení chybovosti

Detaily řešení

Typ řešení: Nabídka software, nabídka školících a konzultačních služeb, nabídka znalostí a jejich uplatnění
Výrobek: MS Dynamics NAV, MS SharePoint Foundation a navazující integrované vertikální řešení pro zdravotnická zařízení
Významnost Microsoft technologií: Zvýšení produktivity uživatele MS řešení. Integrované vertikální řešení je reprezentováno přídavnými menu, novými okny a tlačítky na lištách standardní Microsoft aplikace Klasifikace průmyslového odvětví: zdravotnictví
Specifikace velikosti zákazníka v uvažovaných tržních segmentech: Střední segment: 50-3000 zaměstnanců
Podporované jazykové mutace: Angličtina, čeština
Cena řešení: Je potřeba kontaktovat prodejce

Podrobnější informace k Navertica modulům

Navertica Hospital Financials >

Moduly Microsoft Dynamics NAV pokrývají svou funkcionalitou veškeré požadavky na ekonomický systém nemocnice.

Navertica Logistics >

Modul pro objednávání a dodávání léčiv, zdravotnických pomůcek, speciálního i všeobecného materiálu od dodavatelů, z centrálního skladu či z jiných oddělení nemocnice.

Navertica Facility Management >

Modul jako výkonný nástroj pro správu vlastních nemovitostí vč. pasportizace.

Navertica Metrology >

Modul pro správu přístrojů, které vyžadují ověřování a vedení metrologické dokumentace (správce metrologie). Zabezpečuje všechny funkce, které vyžaduje řízení metrologie v souladu s požadavky normy ISO9001 a plně poslouží i pro správu provozních zařízení, kde je nutná pravidelná údržba, ověřování nebo kalibrace.

Akreditace ve zdravotnictví

Rozumíme zdravotnictví

V nejistém prostředí současného zdravotnictví je nutností každého zařízení systematicky udržovat a zlepšovat provozní výkony a dosahovat kvalitní, bezpečnou péči a úspěšnost na trhu. Příprava na akreditační šetření Vám může pomoci zmapovat, uspořádat a zorganizovat procesy pro řízení a zlepšování Vaší organizace a zvýšit konkurenceschopnost Vašeho zařízení.

Správně zavedené akreditační standardy jsou velmi vzdálené „administrativní válce“ a množství dokumentů, které za zaváděné standardy a systém bývají vydávány. Proto je důležitý výběr kvalitní poradenské organizace, která dokáže vytvořit systém managementu splňující požadavky standardů a současně nezatěžuje zaměstnance rozsáhlou administrativou.

Naše společnost se zabývá poradenstvím a přípravou zdravotnických zařízení k akreditaci a certifikaci systému managementu. Za tuto dobu jsme připravili desítky zdravotnických organizací k úspěšné akreditaci a certifikaci.

Akreditace SAK

Národní akreditační standardy Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK) jsou standardem zaměřujícím se na klíčové procesy zdravotnických zařízení. Jejich nespornou výhodu představují jasná doporučení pro zdravotníky a srozumitelná pravidla pro jejich aplikaci. Jejich zavedením zajistíte ve Vašem zařízení práci a řízení organizace, podle nejlepších praktik.

Jeden z hlavních přínosů aplikování standardů lze spatřit v zavedení pořádku v zařízení – skrze jasná pravidla a kontrolní mechanismy vedení zdravotnické dokumentace, nastavení provozu zařízení do souladu s právními předpisy, řízení rizik a dalších oblastí. To značně zvyšuje pravděpodobnost vyvinění zdravotnického zařízení v případě stížností, žalob, atd.

V současné době lze očekávat zakotvení požadavků na akreditaci zdravotnických zařízení do požadavků zdravotních pojišťoven. V budoucnu je možné, že vyšší přidaná hodnota úkonů akreditovaných pracovišť se také promítne do zvýšeného finančního ohodnocení zařízení.

Akreditace NIAHO

Rádi Vám pomůžeme také s přípravou na u nás ještě méně známou akreditaci NIAHO National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations). Akreditační standardy NIAHO pomáhají zdravotnickým zařízením splnit akreditační povinnosti a zároveň dostát požadavkům normy ISO 9001 v rámci jednoho programu.

Akreditace NIAHO je mezinárodní procesně orientovaná zdravotnická normou, která vznikla v reakci na do té doby monopolní mezinárodní zdravotnické standardy JCI (Joint Commission International). JCI se podobně jako české standardy SAK nevěnuje propojení s nejrozšířenějšími mezinárodními systémy managementu kvality, zavedenými podle normy ISO 9001.

Akreditace NIAHO představuje první integrované akreditační schéma pro nemocnice. Kombinuje přednosti procesního řízení, požadavky normy ISO 9001 se zaměřením na klienta (pacienta) a konkrétní požadavky na zdravotnické procesy. Eliminuje tak přílišnou obecnost požadavků systému managementu kvality zaváděných podle normy ISO 9001.

V neposlední řadě se jedná o prestižní mezinárodní standard, který svým významem přesahuje hranice České republiky.

Metodika zavádění

Nabízíme Vám konzultace a komplexní podporu celého procesu přípravy a zavádění systému kvality a přípravy na akreditaci.
Na začátku spolupráce provádíme vstupní analýzu – jedná se o provedení GAP analýzy stávajících činností organizace a porovnání jejich shody s požadavky standardů či norem. Výstupem je zpráva ukazující míru plnění požadavků akreditačních standardů.

Spolupracujeme s pracovníky organizace při tvorbě a úpravě dokumentace, kde v maximální míře vycházíme ze stávajících dokumentů zdravotnického zařízení. Průběžně také poskytujeme osobní konzultace k požadavkům standardů. Konzultace jsou prováděné kvalifikovanými odborníky se zkušenostmi ve zdravotnictví, specialisty na jednotlivé procesy a konzultanty s certifikací IRCA.

Následně zajišťujeme školení pracovníků – máme navržen ucelený systém školení, zvyšující informovanost pracovníků tak, aby lépe porozuměli nejen požadavkům norem a standardů, ale aby i lépe a efektivněji dokázali zlepšovat a udržovat nastavené procesy.

Celý proces zavádění zakončuje interní audit, při kterém se provádí prověrka shody praktického fungování systému s požadavky standardů.