BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200421T112710Z DESCRIPTION:\nTelemedicína jako budoucnost v péči o pacienty\nTelemedic ína je zásadní směr\, kterým se bude péče o pacienty do budoucna vy víjet. Elektronizace zdravotnického systému zrychlí a zefektivní komu nikaci a procesy uvnitř celého zdravotnictví\, poskytne rychlejší a k omfortnější služby\, čímž ulehčí práci nejen vám zdravotníkům \, ale rovněž i vašim pacientům. S jistotou je možné říct\, že st ávající pandemie koronaviru nástup telemedicíny v naší zemi výrazn ě urychlí.\nVe spolupráci se společností Microsoft bychom vás rádi pozvali na Virtuální setkání\, kde se na téma \nTelemedicína jako bu doucnost v péči o pacienty\ndozvíte spoustu přehledných informací o tom\, jak NaTMed funguje a jak může přispět ke zkvalitnění péče o vaše pacienty a zároveň vám tak usnadnit některé činnosti. Vyberte si ze dvou následujících termínů: \n* 5. května 2020 od 9:00 do 11:0 0\n Virtuální setkání prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.\n \n Rezervujte si svůj čas v kalendáři! \n* 27. května 2020 od 9:00 do 11:00\n Můžete se těšit na sníd ani v moderních prostorách sídla společnosti Microsoft v Praze (Vysko čilova 1561/4a\, Praha\, zasedací místnost DNA)\, nebo se můžete při pojit online z pohodlí svého domova.\n \n Rezervujte si svůj čas v kal endáři! \nSvůj zájem o účast ve zvolené variantě prosím potvrďte na registrace@navertica.com. \nSeznamte se s cloudovou aplikací\nNavertic a Telemedicína /NaTMed/\nNaTMed je aplikace vytvořená na platformě Mic rosoft Dynamics 365 PowerApps a je vhodná pro zdravotnická zařízení\, která chtějí umožnit svým klientům / pacientům komplexní elektron ickou komunikaci s lékařem včetně nahlížení do své dokumentace.\n\ nZajišťuje efektivní komunikaci mezi pacientem a lékařem a řešení zdravotních problémů pomocí vzdálené komunikace\, můžete nezávisl e provádět monitoring vlastních pacientů. Na straně lékaře se pak j edná o komunikaci napojenou na komplexní klinický systém NaClin s data bází strukturovanou podle celosvětové zdravotnické normy HL7.\n\nUmo žněte svým klientům/pacientům komplexní elektronickou komunikaci s l ékařem a využijte přínosy aplikace Telemedicína NaTMed naplno: \n* P rovozování systému i aplikace v cloudu \n* Přístup do aplikace pro pa cienty zdarma \n* Náklady na provozování systému nese zdravotnické za řízení \n* Účtování vzdálených konzultací pojišťovně \n* Nulo vé investiční nároky\, pouze provozní náklady \n* Platby jsou prová děny měsíčně bankovním převodem nebo platební kartou \n\nPro detai lnější informace navštivte naše stránky Navertica Telemedicína. \nRok 20 20 je pro naši společnost NAVERTICA významným jubileem\, na trhu infor mačních technologií působíme již 30 let. Ačkoliv nám současná si tuace nedovolí slavit\, nejvyšší prioritou pro nás bylo\, je a bude z draví a v návaznosti na to také zvyšování úrovně kvality zdravotni ctví s využitím telemedicínských aplikací.\n\nNeváhejte se na nás s čímkoliv obrátit\, jsme vám plně k dispozici!\n\nJako technologick á firma aktivně působící v oblasti digitální transformace jsme pln ě připraveni komunikovat s vámi vzdáleně prostřednictvím Teams nebo Skype for Business a zodpovědět veškeré vaše otázky.\n\nZůstaňte s námi ve spojení a dejte nám vědět\, jak vám můžeme pomoci!\nZa t eam NAVERTICA\n\nTomáš Trávníček\nObchodní konzultant\n \n\n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200527T110000 DTSTAMP:20200421T112710Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200527T090000 LAST-MODIFIED:20200421T112710Z LOCATION:Sídlo společnosti Microsoft\, BB Centrum\, Vyskočilova 1461/4a\ , 140 00 Praha 4\, zasedací místnost DNA PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Telemedicina jako budoucnost v peci o pacienty - snidan e TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060FD5428E017D601000000000000000 010000000315CD426B4163E47BDDB00B9F3B3671D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n
< div align=center>

News NAVE
	RTICA

< /tr>

Telemedicí\;na jako budoucnost v p&eac ute\;či o pacienty

T elemedicí\;na je zá\;sadní\; směr\, který\;m se b ude pé\;če o pacienty do budoucna vyví\;jet. Elektronizace zd ravotnické\;ho systé\;mu zrychlí\; a zefektivní\; komunikaci a procesy uvnitř celé\;ho zdravotnictví\;\, poskyt ne rychlejší\; a komfortnější\; služby\, čí\;mž ul ehčí\; prá\;ci nejen vá\;m zdravotní\;kům\, ale rovněž i vašim pacientům. S jistotou je možné\; ří\;ct\, že stá\;vají\;cí\; pandemie koronaviru ná\;stup telemedicí\;ny v naší\; zemi vý\;razně urychlí\; .

< /td>

MicrosoftVe spoluprá\;ci se společností\; Microsoft bychom vá\;s rá\;di pozvali na Virtuá\;lní\; setká\;ní\;\, kde se na té\ ;ma

Telemed icí\;na jako budoucnost v pé\;či o pacienty

dozví\;te spoustu přehledný\;ch informací\; o to m\, jak NaTMed funguje a jak může přispět ke zkvalitnění\; p&ea cute\;če o vaše pacienty a zá\;roveň vá\;m tak usnadnit ně které\; činnosti. Vyberte si ze dvou ná\;sledují\;c&iac ute\;ch termí\;nů:

 • 5. května 2020 od 9:00 do 11:00
  Virtuá\;lní\; setká \;ní\; prostřednictví\;m aplikace Microsoft Teams.

  Rez ervujte si svůj čas v kalendá\;ři!
 • < span style='font-size:10.5pt\;mso-ascii-font-family:Calibri\;mso-fareast-f ont-family:"Times New Roman"\;mso-hansi-font-family:Calibri\;mso-bidi-font -family:Calibri\;mso-fareast-language:CS'>27. května 2020 od 9:00 do 11:0 0
  Můžete se tě šit na sní\;dani v moderní\;ch prostorá\;ch sí\;d la společnosti Microsoft v Praze (Vyskočilova 1561/4a\, Praha\, zasedac& iacute\; mí\;stnost DNA)\, nebo se můžete připojit online z pohod lí\; své\;ho domova.

  Rezervujte si svůj čas v k alendá\;ři!

Svůj zá\;jem o ú\;čast ve zvolené\; varia ntě prosí\;m potvrďte na registrace@navertica.com.

Seznamte se s cloudovou aplikací\;< /p>

Navertica Telemedicí\; na /NaTMed/

NaTMed je aplikace vytvořená\ ; na platformě Microsoft Dynamics 365 PowerApps a je vhodná\; pro z dravotnická\; zaří\;zení\;\, která\; chtěj&iacut e\; umožnit svý\;m klientům / pacientům komplexní\; elek tronickou komunikaci s lé\;kařem včetně nahlí\;žen&iac ute\; do své\; dokumentace.

Zajišťuje efektivní\; kom unikaci mezi pacientem a lé\;kařem a řešení\; zdravotn&iacu te\;ch problé\;mů pomocí\; vzdá\;lené\; komunikac e\, můžete nezá\;visle prová\;dět monitoring vlastní\ ;ch pacientů. Na straně lé\;kaře se pak jedná\; o komunikac i napojenou na komplexní\; klinický\; systé\;m NaClin s databá\;zí\; strukturovanou podle celosvětové\; zdravot nické\; normy HL7.

Umožněte svý\;m klientům/pacie ntům komplexní\; elektronickou komunikaci s lé\;kařem a vyu žijte pří\;nosy aplikace Telemedicí\;na NaTMed naplno: < o:p>

 • Pro vozová\;ní\; systé\;mu i aplikace v cloudu
 • Pří\;stup do aplikace pro pacienty zdarma
 • Ná\;klady na provozová\;ní\; systé\;mu nese zdravotnické\; zaří\;zení\;
 • Ú\;čtová\;ní\; vzd&aacu te\;lený\;ch konzultací\; pojišťovně
 • Nulové\; investiční\; n& aacute\;roky\, pouze provozní\; ná\;klady
 • Platby jsou prová\;děny měs í\;čně bankovní\;m převodem nebo platební\; kartou


Pro detailněj ší\; informace navštivte naše strá\;nky Navertica Telemedicí\;na.

Rok 2020 je pro naši společnost NAVERTICA vý\;znamný\;m jub ileem\, na trhu informační\;ch technologií\; působí\;m e již 30 let. Ačkoliv ná\;m současná\; situace nedovol&iacu te\; slavit\, nejvyšší\; prioritou pro ná\;s bylo\, je a bud e zdraví\; a v ná\;vaznosti na to také\; zvyšová\ ;ní\; ú\;rovně kvality zdravotnictví\; s využití \;m telemedicí\;nský\;ch aplikací\;.

Nevá\; hejte se na ná\;s s čí\;mkoliv obrá\;tit\, jsme v&aacut e\;m plně k dispozici!

Jako technologická\; firma aktivně p ůsobí\;cí\; v oblasti digitá\;lní\; transformace jsme plně připraveni komunikovat s vá\;mi vzdá\;leně prost řednictví\;m Teams nebo Skype for Business a zodpovědět vešker&e acute\; vaše otá\;zky.

Zůstaňte s ná\;mi ve spojen&i acute\; a dejte ná\;m vědět\, jak vá\;m můžeme pomoci!
Za team NAVERTICA

Tomá\;š Trá\;vní\;ček< br>Obchodní\; konzultant

\n\n

< /table>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR