Navertica Kalkulace

Finance a Controlling  Výrobní společnosti

Navertica Kalkulace (Navertica Costing) jsou unikátním modulem systému NAV, poskytující uživateli veškerou podporu v oblasti oceňování skladových zásob.

Nemusí se přitom jednat pouze o zásoby vlastní výroby, modul lze s úspěchem využít i v případech, kdy účetní jednotka používá jiné metody ocenění - jako analytický nástroj pro porovnání plánovaných a reálně dosažených nákladů. Ostatně to není jediná možnost jeho využití, modul toho umožňuje mnohem více.

Funkcionality modulu

 • vytvářet neomezený počet kalkulací
 • vytvářet kalkulace k neexistujícímu zboží (propočet plánovaných nákladů)
 • vytvářet karty zboží, výrobní kusovníky a TNG postupy
 • vytvářet varianty výrobních kusovníků a TNG postupů (změnové řízení struktury výrobku)
 • analyzovat vývoj nákladovosti v čase
 • porovnávat plánovanou a reálně dosaženou hodnotu nákladů skladových zásob
 • v případě použití metody ocenění pevnou cenou lze plánovat a následně analyzovat i dílčí složky ocenění zásob (náklady materiálové, kapacitní a režijní)
 • využívat unikátní způsob tvorby modelů režijních nákladů, promítnout režijní náklady do ocenění zásob, následně je analyzovat a korigovat jejich hodnotu

Karta kalkulace

Základním prvkem modulu je Karta kalkulace. Umožňuje uživateli využívat veškerou funkcionalitu modulu přehledně z jednoho místa.

Kalkulací lze vytvořit k existujícímu zboží libovolné množství, přičemž vždy jen jedna z nich může být použita pro účetní ocenění skladových zásob.

Při konstrukci kalkulací lze však postupovat i obráceně – tedy nejdříve vytvořit plánovanou kalkulaci (tj. vypočítat, kolik by nákladově stálo zavedení nové skladové položky do evidence) a teprve poté pomocí funkcí modulu vytvořit kartu zboží, TNG postupů a výrobního kusovníku.

Možná je i kombinace obou přístupů, využívaná zejména v případě změnového řízení – tvorby variant.

Samotnou Kartu kalkulace lze rozčlenit na několik logických částí – v závislosti na tom, kterou oblast ocenění řeší:

 • Parametry – tj. nastavení karty zboží
 • Komponenty – tj. materiálové náklady
 • Kapacity – tj. spotřeba času strojů/lidí
 • Režie – tj. náklady, nespadající do žádné z předchozích skupin

Parametry jsou v systému použity zejména v případě generování karty zboží z kalkulace. Systém mimo jiné umožňuje uživateli pracovat s parametry, které mívají na výpočet nákladovosti největší vliv: Množství optimální dávky a její Zmetkovitost.

Na záložce Režijní náklady může pro konstrukci ceny tohoto typu uživatel využít unikátní funkcionalitu – Model režijních nákladů. V modelu lze přesně vyspecifikovat konkrétní náklady, vztahující se k výrobě a zároveň určit zboží, do jehož ocenění budou rozpočítány (ať již proporčně podle ceny, nebo jednotkově podle počtů kusů). Tyto náklady lze propojit s konkrétními účty účtové osnovy a dokonce i s používanými dimenzemi, čímž je umožněna následná detailní analýza vývoje a struktury režijních nákladů ve společnosti.

Záložka Komponenty je využívána k definování materiálových nákladů – tj. komponent, které jsou spotřebovávány při výrobě výrobku. Mimo tradiční typy, se kterými systém NAV operuje (zboží a kusovník) může uživatel započítat do nákladů i komponenty, které ještě ve výrobě nepoužívá a kalkulovat si tak s předstihem výši nákladů na teprve připravované výrobky.

V záložce Kapacity lze velice přesně stanovit výši kapacitních nákladů – tedy nákladů, spojených se spotřebou času (strojního vybavení a lidských zdrojů) v průběhu výroby. Systém při tom umožňuje ocenit všechny dostupné typy časů a to jak přímými náklady, tak i režijními, či náklady subdodavatele.