Navertica Hospital Financials

Moduly Microsoft Dynamics NAV nazvané Navertica Hospital Financials pokrývají svou funkcionalitou veškeré požadavky na ekonomický systém nemocnice. Standardní NAV (účetnictví, finance, majetek, nákup, prodej, sklady) je rozšířen o další funkčnosti nutné pro řízení nemocnice, zejména o rozpočtování, controlling, manažerské výstupy, výkazy a datové propojení na nadřízené orgány státní správy.

Popis produktu

Moduly Navertica Hospital Financials rozšiřují standardní ERP systém, v tomto případě Microsoft Dynamics NAV, o další funkčnosti nutné pro zajištění ekonomického řízení nemocnice. Tyto funkčnosti jsou přímo součástí NAV, nejedná se tedy o doplňující produkty, které je třeba s NAV integrovat. Kromě toho, NAVERTICA má k dispozici další moduly NAV, jejichž využití je pro nemocnici přínosné: logistika včetně žádanek, správa nemovitostí a údržba, evidence pacientů, účtování zdravotním pojišťovnám a samoplátcům, správa číselníků VZP, hotelové služby (správa pokojů a lůžek včetně rezervací, plánování směn personálu, prádelna, stravování a restaurace, atd.). S ohledem na množství majetku v nemocnicích jsou velmi přínosné funkcionality týkající se majetku: pořízení, výdej zásob do majetku, vyřazení, přeřazení (i hromadné), zhodnocení majetku, odpisování, inventury. Čárové kódy mohou být využity pomocí čteček (popř. tiskáren) jak při automatizaci logistických operací, tak i při evidenci i inventurách majetku.

V rámci celého systému NAV je uživatelům k dispozici funkčnost „drill down“, která umožňuje efektivně dohledávat požadované informace, což je důležité zejména v účetnictví.

Pro oběh dokladů v nemocnici je využíván systém NAV, který může být doplněn dalšími Navertica moduly na platformě Microsoft SharePoint, které zajišťují kromě jiného i průvodní listy k fakturám a schvalovací workflow faktur, objednávek apod.

Při nakupování lze využít standardních funkcionalit pro plánování doplnění materiálu a léků – např. lze vyvolat automatické generování nákupních objednávek v případě poklesů zásob pod stanovenou úroveň.

Skladové hospodaření využívá dělení skladu na tzv. skladové lokace – např. pro příruční sklady na odděleních a stanicích. Veškeré skladové pohyby se ihned automaticky promítají do účetnictví, a to ve skutečných cenách.

Při nákupu, skladování, transferech i spotřebě materiálu a zboží lze využívat čárových kódů pro zajištění jednoznačné identifikace položek včetně šarží a expirací. NAVERTICA pro tyto účely používá metodiku tzv. manipulačních jednotek. Skladové položky lze rozdělit na sledované čárovým kódem a nesledované.

NAV obsahuje celou řadu integrovaných možností reportování a manažerských informací. Přímo v systému je možné využít moduly Jet Reports Expres s výstupy do MS Excel, nebo pomocí Jet Reports Enterprise zpracovávat manažerské pohledy na databázi pomocí datových kostek.

Přínosy produktu

 • Standardní výstupy z účetnictví (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy, PAP, atd.)
 • Rozpouštění režií, klíče
 • Hlavní a hospodářská činnost
 • Regulační poplatky
 • Košilky
 • Optimalizace pokladen
 • DPH koeficient
 • Řízení a účtování prodejních a nákupních záloh
 • Export bankovních příkazů a import výpisů z banky
 • Export dat nadřízeným orgánům státní správy
 • Napojení na státní registry
 • Roční/ měsíční rozpočty
 • Export/ import dat MS Excel z/do rozpočtu
 • Automatické účtování skladových operací v reálném čase a skutečných cenách

Podrobnější informace k oborovému řešení Zdravotnictví

Navertica Hospital ERP >