Navertica Hospital Financials

Nemocniční IS  Zdravotnictví

Moduly Microsoft Dynamics NAV nazvané Navertica Hospital Financials pokrývají svou funkcionalitou veškeré požadavky na ekonomický systém nemocnice. Standardní NAV (účetnictví, finance, majetek, nákup, prodej, sklady) je rozšířen o další funkčnosti nutné pro řízení nemocnice, zejména o rozpočtování, controlling, manažerské výstupy, výkazy a datové propojení na nadřízené orgány státní správy.

Popis produktu

Moduly Navertica Hospital Financials rozšiřují standardní ERP systém, v tomto případě Microsoft Dynamics NAV, o další funkčnosti nutné pro zajištění ekonomického řízení nemocnice. Tyto funkčnosti jsou přímo součástí NAV, nejedná se tedy o doplňující produkty, které je třeba s NAV integrovat. Kromě toho, NAVERTICA má k dispozici další moduly NAV, jejichž využití je pro nemocnici přínosné: logistika včetně žádanek, správa nemovitostí a údržba, evidence pacientů, účtování zdravotním pojišťovnám a samoplátcům, správa číselníků VZP, hotelové služby (správa pokojů a lůžek včetně rezervací, plánování směn personálu, prádelna, stravování a restaurace, atd.). S ohledem na množství majetku v nemocnicích jsou velmi přínosné funkcionality týkající se majetku: pořízení, výdej zásob do majetku, vyřazení, přeřazení (i hromadné), zhodnocení majetku, odpisování, inventury. Čárové kódy mohou být využity pomocí čteček (popř. tiskáren) jak při automatizaci logistických operací, tak i při evidenci i inventurách majetku.

V rámci celého systému NAV je uživatelům k dispozici funkčnost „drill down“, která umožňuje efektivně dohledávat požadované informace, což je důležité zejména v účetnictví.

Pro oběh dokladů v nemocnici je využíván systém NAV, který může být doplněn dalšími Navertica moduly na platformě Microsoft SharePoint, které zajišťují kromě jiného i průvodní listy k fakturám a schvalovací workflow faktur, objednávek apod.

Při nakupování lze využít standardních funkcionalit pro plánování doplnění materiálu a léků – např. lze vyvolat automatické generování nákupních objednávek v případě poklesů zásob pod stanovenou úroveň.

Skladové hospodaření využívá dělení skladu na tzv. skladové lokace – např. pro příruční sklady na odděleních a stanicích. Veškeré skladové pohyby se ihned automaticky promítají do účetnictví, a to ve skutečných cenách.

Při nákupu, skladování, transferech i spotřebě materiálu a zboží lze využívat čárových kódů pro zajištění jednoznačné identifikace položek včetně šarží a expirací. NAVERTICA pro tyto účely používá metodiku tzv. manipulačních jednotek. Skladové položky lze rozdělit na sledované čárovým kódem a nesledované.

NAV obsahuje celou řadu integrovaných možností reportování a manažerských informací. Přímo v systému je možné využít moduly Jet Reports Expres s výstupy do MS Excel, nebo pomocí Jet Reports Enterprise zpracovávat manažerské pohledy na databázi pomocí datových kostek.

Přínosy produktu

 • Standardní výstupy z účetnictví (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy, PAP, atd.)
 • Rozpouštění režií, klíče
 • Hlavní a hospodářská činnost
 • Regulační poplatky
 • Košilky
 • Optimalizace pokladen
 • DPH koeficient
 • Řízení a účtování prodejních a nákupních záloh
 • Export bankovních příkazů a import výpisů z banky
 • Export dat nadřízeným orgánům státní správy
 • Napojení na státní registry
 • Roční/ měsíční rozpočty
 • Export/ import dat MS Excel z/do rozpočtu
 • Automatické účtování skladových operací v reálném čase a skutečných cenách

Podrobnější informace k oborovému řešení Zdravotnictví

Navertica Hospital ERP >