CRM-Project (xRM1)

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)  Projektové společnosti

Řízení projektů v Microsoft Dynamics CRM

Jsme distributorem řešení pro projektové řízení xRM1. CRM-Project xRM1 představuje plně integrované řešení se systémem MS Dynamics CRM.

Tzv. čtvrtý modul CRM-Project byl vyvinutý pro profesionální řízení projektů (Project Management). Pokrývá aktivity od plánování projektu, koordinace, registrace času a řízení zdrojů až k fakturaci a to vše v grafickém uživatelském rozhraní.

CRM-Project je čtvrtý modul pro Microsoft CRM. Toto řešení pokrývá všechny funkce pro profesionální řízení projektů (Project Management) v rozsahu od plánování projektu, koordinace, registrace času a řízení zdrojů až k fakturaci, a je zarovnáno mobilní nástavbou a řadou rozhraní (interface).


Plánování projektu

Generování a strukturování nových projektů

 • Generujte a strukturujte vaše projekty s použitím čtvrtého modulu přímo v Dynamics CRM.
 • Generujte nové projekty buď manuálně podle šablony, nebo importem z Microsoft Project. Etapy, podprojekty, milníky a pracovní balíčky mohou být definovány ve struktuře rozpadu prací (WBS - work breakdown structure) a uspořádány do libovolné požadované hloubky.
 • Struktura projektu a logické korelace jsou vizualizovány v Ganttově diagramu.

Generování projektů ze šablony

Funkcionality projektových šablon umožňují vytvořit kompletní projektové procesy jako šablony, a tím i generovat nové projekty založené na těchto šablonách. Data plnění všech prvků (přes etapy, milníky, pracovní balíčky k datům a úkolům) budou kalkulována a přiřazena na základě daného data zahájení.

Pro vaše individuální projekty můžete jako standardizované prvky používat jednotlivé etapy, podprojekty a pracovní balíčky.

Plánování zdrojů

Plánovač zdrojů (Resource Planner) dovoluje plánovat na projekt požadované zdroje. Pokud se týká pracovníků, přiřazení může být prováděno přímo na pracovníka nebo na skupinu pracovníků (zdrojů). Dostupnost a plánovaná zátěž pracovníků je vždy vyznačena. Pro zajištění správného výběru zdrojů mohou být do plánování zahrnuty také schopnosti a dovednosti pracovníků, pokud je to požadováno.


Řízení zdrojů

Řízení zdrojů v průběhu implementace projektu

Původně plánované zdroje mohou být v průběhu projektu přerovnány a v případě potřeby upraven čas, a tak znovu a znovu. Spontánní změny spouštěné požadavkem, např. pracovní neschopností nebo změnou v datech projektu, mohou být v CRM-Project snadno a rychle zavedeny. Reorganizovat projekt trvá pouze několik kliků. Update rozvrhů dotčených členů týmu je v systému proveden ihned.

Využití zdrojů napříč firmou

Ganttův diagram napříč firmou ukazuje od fáze zahájení projektu korelaci mezi implementačními obdobími, přičemž individuální nastavení pohledů vám umožňuje posoudit životaschopnost projektu.


Rozpočtování, controlling a mobilita

Plánování nákladů a rozpočtování

Čtvrtý modul podporuje na všech úrovních rozpočtování a kontrolu nákladů. Náklady jsou nepřetržitě monitorovány na všech probíhajících projektech. V případě dodatků rozpočtu zůstávají původní hodnoty dostupné pro post-kalkulace.

Řízení nákladů/ reporty/ informační panely

CRM-Project nabízí obsáhlé možnosti pro kontrolu a analýzu projektu. Reporty jsou dostupné kdykoliv. Informační panel (dashboard) s množstvím mikro-reportů dodává denní přehled v řádu sekund. Doplňující reporty pak zprůhledňují relevantní detaily. Všechny reporty & panely mohou přizpůsobeny podle vašich potřeb nebo podle potřeb vašeho implementačního partnera.

Řízení služebních cest v Microsoft CRM

Funkcionalita Řízení služebních cest umožňuje plánování, organizaci a vyúčtování služebních cest v Microsoft CRM. Integrovaná funkce zpracování cestovních dokladů a stvrzenek usnadňuje zaměstnancům i zákazníkům vyúčtování cestovních nákladů, a to včetně reportu o dietách.

Mobilní nástavba

Pokud jste na cestách, využívejte možností CRM-Project pro řízení projektů ať už na vašem Windows Mobile, Blackberry nebo iPhone. Uživatelé v poli mohou prostřednictvím svých chytrých telefonů přímo zaznamenávat časy provádění; vedoucí projektů dostávají aktualizované informace o projektech a mohou kdykoliv reagovat.


Výkazy práce, vyúčtování a fakturace

Zaznamenání času a práce

CRM-Project poskytuje různé možnosti flexibilní registrace času zaměstnanců. Ti si mohou vybrat jednu ze čtyřech rozdílných možností. Více flexibility = méně prostojů = více tržeb! Podporována je dokonce i registrace času a práce externích poskytovatelů služeb.

Vyúčtování a fakturace

Vyrovnání objednávek zákazníků, účtů zaměstnanců a účtů externích poskytovatelů služeb

Funkcionalita CRM-Project Revenue Reporting (reporty o výnosech) vám umožňuje vyrovnat výkony provedené zaměstnanci i externími poskytovateli služeb a vyúčtovat je zákazníkům. Podporováno je jak vyrovnání v pevných cenách, tak založené na spotřebě času & materiálu. V tomto případě mohou být všechny zaznamenané obraty pohodlně editovány s pomocí jednoduché masky na obrazovce, kdy jsou označeny všechny účtovatelné položky.

Pracovní výkazy

Pracovní výkazy jsou generovány automaticky na stisk tlačítka. Následně můžete pracovní výkazy vytisknout nebo uložit jako PDF nebo Excel sešity.

Integrace s ERP

Čtvrtý modul je zcela připraven pro výměnu relevantních účetních dat přes standardizovaná rozhraní pro Dynamics NAV / AX a SAP. Alternativně také můžete vytvářet a tisknout faktury s použitím účtovacích funkcionalit přímo z CRM.


Přínosy

Přínosy pro management

 • Efektivní management

Informace v reálném čase o probíhajících projektech a celkovém využití zdrojů usnadňují řízení projektů

 • Krátké implementační období

Čtvrtý modul je vysoce zaintegrován do již známého CRM rozhraní a snižuje časové nároky na implementaci projektového managementu ve vaší firmě pouze na několik týdnů

 • Okamžitý přehled o nákladech a výnosech projektu

CRM-Project poskytuje v reálném čase informace a reporty relevantní k projektu

 • Nedávejte nic pryč!

Jednoduché zaznamenávání aktivit zaměstnanců k významně přesnějšímu & vyššímu fakturovatelnému obratu

 • Celkové nákladově-efektivní řešení

Plně integrovaná CRM platforma snižuje počet izolovaných IT aplikací


Přínosy pro řízení projektu

 • Dostupnost informací o celkovém využití zdrojů

Dostupnost informací o celkovém využití zdrojů zlepšuje vaše plánování projektů

 • Snadnější management dat

Vaše existující CRM již poskytuje relevantní informace

 • Podpora pomocí funkcionality šablon

Namáhavost plánování je snížena

 • Rychlá tvorba faktur

Pracovní výkazy pro zákazníky jsou vytištěny stiskem tlačítka

 • Bezpečnější management

Řada přehledů o cíli, aktuálním stavu a rozvrhu vám pomáhá zaměřit svou pozornost na kritické oblasti projektu


Přínosy pro uživatele

 • Snadnost používání

Uživatelské rozhraní Čtvrtého modulu je přesně to stejné jako u ostatních tří Microsoft CRM modulů

 • Individuální rozvrh

Jasný přehled o osobních pracovních balíčcích a aktivitách

 • Volný výběr front-end zařízení

Používejte Čtvrtý modul v programu Outlook nebo ve svém prohlížeči

 • Flexibilita prostřednictvím dostupností všude kolem

Používejte CRM-Project off-line v programu Outlook nebo na vašem chytrém telefonu

 • Vytváření záznamů o aktivitách ne tak těžkopádně

Máte 10 různých způsobů pro zaznamenávání aktivit, a ty mohou být libovolně smíchány

Přínosy pro systémovou administraci

 • Žádná dodatečná infrastruktura

Čtvrtý modul běží zcela na platformě Microsoft CRM

 • Žádná serverová instalace

CRM-Project není instalován, ale jednoduše naimportován v několika málo minutách

 • Žádná druhá databáze

CRM-Project je postaven výhradně na databázi Microsoft CRM

 • Žádná dodatečná záloha

Žádná druhá databáze -> žádná dodatečná záloha

 • Žádná instalace pracovních stanic

Čtvrtý modul používá stejnou CRM infrastrukturu jako existující CRM technologie


Funkcionality

Plánování projektu - Vygenerování projektu

 • Generování a strukturování projektu přímo v Microsoft CRM
 • Import projektů přímo z Microsoft Project
 • Projekty mohou být generovány přímo z objednávek
 • Libovolná hloubka a šířka projektového stromu od malých iniciativ až po rozsáhlé projekty
 • Obsáhlé možnosti vstupů pro dodatečné informace jako jsou rizika a priority
 • Přidané aktivity přímo v Ganttově diagramu

Projektové šablony

 • Vygenerujte za sekundu opakující se projekty ze šablony
 • Termíny plnění jsou automaticky znovu přiřazovány
 • Jednotlivé projekty mohou těžit ze standardní šablon prvků
 • Šablony mohou zahrnovat libovolný počet podprojektů, etap, milníků a pracovních balíčků
 • Když je nový projekt generován, jsou data šablon na základě data zahájení automaticky rekalkulována a přiřazena
 • Generování šablon a jejich použití může být z důvodu bezpečnosti omezeno rolemi

Strukturování

 • Všechny prvky mohou být v Ganttově diagramu snadno přemístěny použitím Drag & Drop
 • Generování struktur členění práce (WBS)
 • Vizualizace projektových struktur v Ganttově diagramu
 • Uživatelsky definovaná kombinace a modifikace projektových etap, podprojektů a pracovních balíčků
 • Práce, trvání, náklady a výnosy zděděné prostřednictvím stromu projektu
 • Strukturování průkopnických projektů, standardních projektů, stejně jako interních/ externích projektů
 • Předchůdci a následníci vztahů mohou být definování pomocí Drag & Drop

Řízení zdrojů

 • Plánování zdrojů přímo v Dynamics CRM
 • Alokace zdrojů k rolím v projektu
 • Přiřazení úkolů specifickým zaměstnancům, útvarům a externím zdrojům
 • Přiřazené pracovních balíčky, schůzky, atd. jsou zobrazeny přímo v kalendáři zaměstnance a v pracovním rozvrhu
 • Snadná notifikace všech členů projektového týmu
 • Validace plánovaných vs. přiřazených člověkodnů
 • Validace dostupnosti zdrojů vs. využití zdrojů napříč firmou
 • Možnost řízení dovedností (dovednosti, zkušenosti, jazyky, atd.)

Řízení projektu

 • Řízení projektu založené na čtyřech dimenzích: práce, náklady, trvání, výnosy
 • Různé reporty ke zprůhlednění projektu
 • Proaktivní zasílání notifikačních emailů a zpráv o stavu vybraným uživatelům v případě odchylek
 • Přeplánování probíhajících projektů je možné kdykoliv
 • Možnost izolovaného posouzení jednotlivých částí projektu

Multiprojekt a řízení programu

 • Ganttův diagram přes celou firmu
 • Využití zdrojů přes celou firmu
 • Pohledy pro den, měsíc, kvartál, rok
 • Různé možnosti filtrů (externí, interní, atd.)
 • Drill-down funkčnosti pro detailnější analýzu
 • Zobrazení portfolia pro stanovení priorit projektů
 • Vyhodnocování projektů založené na kritériu atraktivnosti a riziku
 • Podpora pro organizování sdílených zdrojů
 • Řízení modelu pracovní doby a absence jako základu pro plánování zdrojů (dovolená, nemoc, státní svátky, firemní dny)
 • Členové týmu mohou použít Effort To Complete (ETC – úsilí k dokončení) přímo ve funkčnosti Fast Time Entry (rychlá registrace časových údajů) a ve všech ostatních možnostech registrace času

Registrace času a práce

 • Registrace času přímo v Microsoft Outlook – žádný doplňující plug-in není třeba
 • Maska pro rychlou registraci času pro velmi rychlý záznam
 • Registrace času přímo v Dynamics CRM standardními aktivitami
 • Registrace času z mobilních zařízení s Windows Mobile, Android, Blackberry nebo iPhone / iPad
 • Kalkulace zbývajícího úsilí možná s každou registrací údajů
 • Všechny možnosti registrace času mohou být použity v libovolné kombinaci

Řízení dokumentů

 • Řízení dokumentů přímo v Dynamics CRM
 • Kontrola dokumentů na vstupu a výstupu
 • Řízení verzí a archivace
 • Work-flow pro zobrazení editačních procesů
 • Žádné náklady na doplňující licence pro používání Microsoft SharePoint Services

Řízení služebních cest

 • Organizace všech cestovních aktivit přímo v Dynamics CRM
 • Všechny cesty plně viditelné v kalendáři Microsoft Outlook
 • Zpracování stvrzenek zahrnující číslovaní všech standardních typů stvrzenek
 • Integrovaný kalkulátor výdajů v souladu se zákonnými požadavky
 • Reporty o cestovních výdajích na zaměstnance pro oddělení lidských zdrojů
 • Registrace stvrzenek a řízení služebních cest jsou také dostupné off-line and také jako mobilní řešení

Řízení nákladů

 • Aktivní systémová podpora pro řízení nákladů
 • Řízení nákladů pro všechny typy nákladů a na všech úrovních
 • Možnost srovnání cílových/ aktuálních nákladů
 • Proaktivní informace prostřednictvím work-flow v systému
 • Informační panel s reporty o řízení nákladů a s exportem do Microsoft Excel
 • Náklady mohou také být alokovány k podprojektů, etapám a pracovním balíčkům

Reportovací systém

 • Obsáhlá knihovna reportů
 • Technická základna: SQL Server Reporting Services
 • Reporty pro vedoucí projektů, finanční controlling, lidské zdroje a účetnictví
 • Možnost přihlásit se k odběru reportů jako email, PDF, Excel a HTML
 • Snadné přizpůsobení všech reportů
 • Práce, čas a náklady mohou být analyzovány separátně
 • Možnost cílového/ aktuálního porovnání na všech úrovních
 • Náklady a tržby projektu na první pohled

ERP integrace

 • CRM-Project je připraven pro výměnu dat s ERP systémy
 • Standardní konektory pro SAP, Dynamics NAV, AX, GP, Datev a Quickbooks
 • Kompatibilní s generickými adaptéry jako BizTalk, Scribe, Webservices, atd.

Integrace s Microsoft Office

 • Import projektových plánů z Microsoft Project
 • Export projektových plánů do Microsoft Project
 • Statické exporty do Excel
 • Export dynamických kostek Excel a OLAP
 • Integrace s Microsoft Word

Mobilní nástavba (Windows Phone, Blackberry, iPhone)

 • Kompatibilita se všemi mobilními klienty používajícími xRM standard
 • Používejte svůj chytrý telefon pro registraci času a služebních cest
 • Možnost pro vedoucí projektu získat informace pomocí chytrého telefonu

Vyúčtování & fakturace - Vyrovnání účtů zákazníka

 • Snadné vyúčtování výnosů projektu
 • Integrované obrazovky pro přípravu, reporting a vyrovnání
 • Jasné přezkoumání všech výnosů před reportováním
 • Částečné vyrovnání na projektech
 • Vyrovnání v pevných cenách, nebo na spotřebě času & materiálu, a jako kombinace obou těchto možností
 • Přizpůsobení reportů o výnosech podle parametrů
 • Rozdíly mezi spotřebovanou prací a vyúčtovanou prací
 • Automatické generování výkazů práce a faktur
 • Důsledná integrace mezi cenami v Dynamics CRM and řízením objednávek
 • Reportování o cestovních nákladech

Vyúčtování & fakturace - Vyrovnání účtů zaměstnance

 • Záznam o výkonu zaměstnance
 • Vyrovnání v měsících, kvartálech, nebo v libovolných bodech
 • Vyrovnání cestovních nákladů

Vyúčtování & fakturace - Vyrovnání účtů externího poskytovatele služeb

 • Reportování o externích zdrojích, např. OSVČ
 • Vyrovnání v měsících, kvartálech, nebo v libovolných bodech
 • Řízení zdanitelného plnění pro finanční účetnictví

Vyúčtování & fakturace - Fakturace

 • Tisk faktur přímo z Dynamics CRM
 • Odlišení mezifiremních faktur a externích faktur

Obecné informace k CRM-Project

Licencování ◦ Instalace ◦ Živá prezentace ◦ Řízený pokus ◦ Validační workshop ◦ Školení

Licencování

CRM-Project je licencován podle uživatelů (per user). Nicméně, v každém případě potřebujete licenci pro ten počet uživatelů, kteří aktuálně využívají korespondující funkci. Zákazníci využívající hosting a CRM online si také mohou pronajmout CRM-Project a využívat licenci na základě měsíčních plateb.

Instalace

CRM-Project nevyžaduje žádnou instalaci na vašem CRM serveru, ani na vašich pracovních stanicích nebo přenosných počítačích ve vaší organizaci. Řešení je jednoduše naimportováno do vašeho CRM systému. To vám vezme pouze několik minut. Jen vaše Windows musí být v současné podporované verzi.

Živé prezentace

Rádi byste se dozvěděli více o rozsahu funkcí CRM-Project v průběhu prezentace? Uděláme Vám živou konzultaci na vaší obrazovce prostřednictvím internetu. Nebo se můžeme setkat k osobní prezentací přímo na místě. Jen se dohodněte s naší kontaktní osobou.

Řízený pokus

Neztrácejte čas obcházením a zakopáváním kolem řešení. V řízeném pokusu vás povedeme v prvních krocích v xRM1 řešení. Získejte znalosti o funkcích, které jsou pro vás nejdůležitější, od zkušených konzultantů.

Validační workshop

Nabízíme vám možnost validačního pracovního semináře, abychom vám pomohli získat důvěru ve vaše rozhodnutí. Společně budeme validovat vaše individuální požadavky oproti funkcionalitám Čtvrtého modulu, takže budete moci odhadnout přínosy Čtvrtého modulu pro vaši společnost.

Školení

Užívání a přizpůsobení CRM-Project je přesně to stejné jako u ostatních třech modulů Microsoft Dynamics CRM. Proto je námaha na školení nízká. Spojte se prosím s naší kontaktní