Zpracování oceli

Výrobní společnosti

Oborové řešení Navertica Steel pro podniky zabývající se dělením a zpracováním oceli se uplatní v strojírenském, automobilovém a obalovém průmyslu.

Klíčové procesy firem zabývajících se dělením a zpracováním oceli

 • příčné/ podélné dělení materiálu
 • vyřezávání/ vysekávání materiálu
 • lisování/ slisování materiálu
 • povrchová úprava materiálu

Klíčové potřeby odvětví

 • optimalizace plánování nákupů vstupních materiálů
 • plánování a řízení výroby včetně řízení kapacit dostupných zdrojů
 • automatická registrace všech logistických a výrobních operací ve výrobním procesu
 • oboustranné relace mezi zákaznickým požadavkem a výrobní zakázkou
 • on-line vyhodnocování rozdílů mezi plánem a skutečností
 • možnost flexibilních úprav technologických postupů a výrobních příkazů v závislosti na kapacitách strojních center a jejich obsluhy, na měnících se požadavcích zákazníků a na dostupnosti materiálu
 • specifikace materiálu, polotovarů a výrobků pomocí dávek
 • systém pružně reaguje na změny objemů a typů zpracovaných materiálů a na změny výrobních procesů
 • on-line zaúčtování všech transakcí do hlavní knihy

Důležitou procesní charakteristikou těchto firem je výroba řady různých výrobků z jednoho vstupního materiálu.

Růst Vašeho podnikání s pomocí Microsoft Dynamics NAV

Ke zvýšení a udržení konkurenceschopnosti potřebují ocelářské firmy vedle moderního strojního zařízení i softwarové nástroje pružně podporující všechny obchodní a výrobní procesy. Komplexní podnikové řešení Microsoft Dynamics NAV, jehož integrální součástí je vertikální řešení Navertica Steel, je úhelným kamenem takové strategie.

Microsoft Dynamics NAV je integrovaný systém pro komplexní řízení firem, který je možné při použití správné metodologie rychle a efektivně implementovat. Má jednoduché a intuitivní ovládání a každý se může snadno naučit jeho principy.

Microsoft Dynamics NAV umožňuje pružně reagovat na zákaznické požadavky a jejich změny, a to za cenu přijatelných nákladů. Microsoft Dynamics NAV propojuje všechny pracovníky, procesy a informace Vaší organizace.

Microsoft Dynamics NAV a vertikální řešení pro zpracování oceli

Při používání standardního Microsoft Dynamics NAV bez vertikálního řešení Navertica Steel je třeba pro každou novou výrobní zakázku vytvořit unikátní výrobní postup a kusovník. To znamená, že rychlý on-line přehled o stavu výroby, materiálů a navazujících dávek je v podstatě nemožný.

Standardní systém Microsoft Dynamics NAV rozšířený o vertikální řešení Navertica Steel podporuje především následující oblasti:

 • Řízení zásobovacích řetězců
  • Nákup a Prodej
  • Řízení skladů
  • Výroba
  • Řízení údržby
  • Řízení kvality
  • Řízení expedice
 • Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Odvolávky a EDI komunikace
 • Řízení financí

MS Dynamics NAV s vertikálním řešením Navertica Steel používá pro eliminaci nepřehledného množství kusovníků a výrobních postupů takzvané Alokace, které jsou centrálním prvkem celé aplikace.

V modulu Alokace jedna karta zboží představuje vstupní materiál a druhá karta finální výrobek. Všechny meziprodukty jsou určeny pouze kartou dávky, na níž při stejném materiálu uživatel pouze mění parametry jako váha, rozměry, status kvality a případně i další. Na základě alokací se vytvoří řezné plány, které obsahují všechny údaje o materiálu i finálním výrobku. Alokace tedy není sama o sobě plánem, ale reprezentací určitého požadavku na výrobu unikátní dávky ze zadaného vstupního materiálu.

Klíčové funkčnosti vertikálního řešení Navertica Steel

Alokace

 • specifikace vstupní dávky materiálu
 • návrh řezného plánu
 • specifikace strojních center
 • specifikace výrobních operací
 • návrh stromu rozpadu pro případ víceúrovňového zpracování
 • kalkulace spotřeby a délky operací
 • sledování dávek a typu balení pro finální výrobek
 • vydané alokace jako zdroj pro vytvoření výrobních zakázek a odhlašování výroby
 • přímá návaznost na automatizaci výroby, čárové kódy a dotykové displeje
 • ukončování procesní logiky alokace a návaznost na tok dokumentů
 • stavy dávek reprezentující aktuální stav procesu
 • podpora systému kvality

Sledování dávek

 • systém pro řízení záznamu parametrů specifikujících dávky a transakce spojené s pohybem materiálu
 • stavy dávek a podpora řízení kvality při sledování externích a interních neshod
 • využití při řízení skladových pohybů

Plánování a výrobní kalkulace

 • řízení kapacit, jejich plánování a přeplánování
 • plánování modifikujících parametrů výrobních zakázek (čas, váha)
 • kalkulace nákladů
 • systém rezervace dávek v rámci konkrétní struktury alokačního stromu
 • řízení dílenského provozu
 • řízení kooperací
 • registrace plánovaných, vydaných a ukončených výrobních zakázek
 • použití alternativních strojních center
 • změna termínů ukončení výrobních zakázek
 • vytváření relací mezi výrobními zakázkami a alokacemi
 • využití čárových kódů a terminálů ve výrobě i ve skladech
 • přímá návaznost na plánování expedice hotových výrobků
 • fronty strojních a pracovních center

Sledování kvality a nastavení pomocí parametrů

 • logika sledování kvality může být nastavena uživatelem
 • sledování kvality v průběhu výrobního procesu - interní incidenty
 • sledování kvality v dodavatelském řetězci (dodavatele a zákazníci) - externí incidenty

Analýzy

 • analýza neshod a incidentů kvality
 • analýza zisků a výnosů
 • analýzy cen legovacích příměsí
 • analýzy nákupu a prodeje

Další vlastnosti

 • řízení paletového hospodářství a výroba palet
 • řízení work flow
 • řízení dokumentace
 • řízení logiky expedice (sub-nakládky, nakládky a objednávky transferů)
 • EDI komunikace a odvolávky
 • Just-In-Time
 • ISO 9001, ISO TS 16949, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27001

 

Funkcionalita

Přínosy

Účinné plánování nákupů nižší spotřeba a lepší využití materiálu a z toho plynoucí nižší náklady pořízení na suroviny a zvýšení zisku až o 40 %. Hodnota skladu se může snížit až o 50 %.
Řízení průběžných dob výroby rychlejší reakce na požadavky zákazníků a tím i vyšší šance na získání nových zakázek. Snížení průběžných výrobních dob až o 70 % a zvýšení pravděpodobnosti plnění termínů dodávek až o 45 %. To má za následek zvýšení počtu nových zákazníků a tím i zvýšení obratu a zisku až o 60 %
Flexibilita plánování materiálového krytí lepší využití surovin, rychlejší reakce na požadavky a okamžitý výpočet výtěžností umožní lepší rozhodování a tím i nižší náklady a lepší pozici na trhu. Podíl na trhu může vzrůst až o 30%
Sledování pohybů na skladech snížení hodnoty skladů a tím i zvýšení likvidity. Snížení zmetkovitosti až o 50 % a snížení nákladů s tím spojených až o 40 %. Snížení plochy skladových prostor vede ke snížení nákladů na skladování a manipulace až o 50 %.
Sledování skladové obrátky nižší hodnota skladů. Menší počet skladových manipulací vede ke snížení nákladů na skladové operace až o 50 %
Přizpůsobení náhlým změnám požadavků zákazníků stabilnější obchodní politika. To má za následek zvýšení počtu nových zákazníků a tím i zvýšení obratu a zisku až o 60 %
Přístup zákazníků ke svým zásobám pomocí internetu rychlejší reakce a tím i snížení nákladů na objednávání až o 50 %
Zasílaní varujících zpráv pomocí e-mailu varování týkající se překročení povoleného kreditu, nedostatku materiálů nebo výrobků čekajících na odvoz. Lepší plánování dopravy. Méně prostojů a rychlejší dodávky. V důsledku toho může tržní podíl vzrůst až o 30%
Kapacitní plánování kratší průběžné doby výroby a menší náklady na operace. Lepší organizace využití kapacit posádek a vyhodnocování jejich výkonu s vazbou na odměňování. Poměr výkon/náklad na zdroj se zlepší až o 60 %
Systém pro výpočet adjustačního faktoru pro legovací příměsi zprávy o skutečných nákladech na legovacích příměsí při nákupu a prodeji a změnách těchto cen nahlášených mimo pravidelná období. Výsledkem jsou výrazné úspory nákladů na drahé kovy (Nikl,Chrom, Molybden.) a to až o 80 % a eliminace nepříznivého vlivu faktoru nejistoty ceny (roční odchylky) až 80 %
Systém sledování dávek přímý dopad na řízení kvality a řízení reklamací na straně válcoven i zákazníků. Výsledkem jsou nižší náklady na operace minimálně o 50 %
Řízení údržby méně časté neočekávané odstávky v důsledku poruch a lepší plánování využití zdrojů v době plánované údržby má za následek nižší náklady, rychlejší reakci na požadavky, což vede ke zvýšení zisku až o 50 %

Detaily řešení

Typ řešení: Nabídka software, nabídka školících a konzultačních služeb, nabídka znalostí a jejich uplatnění
Výrobek: MS Dynamics NAV a navazující integrované vertikální řešení pro dělení oceli
Význam Microsoft technologií: Zvýšení produktivity uživatele MS řešení. Integrované vertikální řešení je reprezentováno přídavnými menu, novými okny a tlačítky na lištách standardní Microsoft aplikace
Cena řešení: Je potřeba kontaktovat prodejce
Klasifikace průmyslového odvětví: výroba, zpracování oceli, dělení oceli, obaly, výroba elektrických spotřebičů, konzervárenství
Specifikace velikosti zákazníka v uvažovaných tržních segmentech: Střední segment: 50-1000 zaměstnanců, malý segment: 1-49 zaměstnanců
Podporované jazykové mutace: Čeština a angličtina