Státní správa

Státní správa  Finance a Controlling

Navertica MUNICIP – Informační systém pro města a obce

Oborové řešení Navertica MUNICIP je vhodné pro města a obce. Pokrývá ekonomiku, agendy samosprávy i státní správy včetně řízení kvality a bezpečnosti informací, návaznosti na nadřízené složky státní správy a komunikaci s občany i organizacemi.

Klíčové procesy městských a obecních úřadů

 • Financování a rozpočtování
 • Agendy samosprávy
 • Agendy státní správy
 • Správa majetku
 • Komunikace s nadřízenými složkami státní správy
 • Komunikace s klienty.

Základním rysem oborového řešení Navertica MUNICIP je princip štíhlých procesů podporovaných jednotným uživatelským prostředím (Microsoft) na jediné databázi (Microsoft SQL). Řešení Navertica MUNICIP vytváří předpoklady pro objektivní měření výsledků procesů a je v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 27001.

Klíčové potřeby měst a obcí

 • Aktuální informace pro řízení města:
  • Rozpočet
  • Rozpočtová opatření
  • Příjmy a výdaje
  • Závazky a pohledávky
  • Evidence majetku
  • Náklady organizací zřízených městem
 • Podvojné účetnictví, DPH
 • Banky, pokladny
 • Příjmy, výdaje
 • Schvalování nákupu
 • Výplaty sociálních dávek
 • Vymáhání pohledávek
 • Propojení se státními registry
 • Komunikace s ministerstvy, krajem atd.
 • Agendy státní správy
 • Správní řízení
 • Agendy samosprávy (komunální odpad, psi, hrací automaty atd.)
 • Nájmy a pronájmy
 • Účtování služeb
 • Datové schránky
 • Podatelna
 • Spisová služba
 • Jednání zastupitelstva
 • Jednání rady

MS Dynamics NAV, MS Sharepoint a MS Office ke zlepšení chodu úřadu

Pro zajištění kvality a rozsahu služeb i jejich budoucí rozvoj je zapotřebí využívat softwarové nástroje pružně podporující všechny klientské, ekonomické, manažerské i podpůrné procesy. Komplexní podnikové řešení Microsoft Dynamics NAV, jehož integrální součástí je vertikální řešení MUNICIP, je nezbytným pilířem takové strategie.

Microsoft Dynamics NAV je integrovaný ERP systém pro komplexní řízení organizací, který je možné při použití správné metodologie rychle a efektivně implementovat. Má jednoduché a intuitivní ovládání a každý se při poskytovaných školeních může naučit jeho principy.

Microsoft Dynamics NAV umožňuje pružně reagovat na změny legislativy nebo na požadavky klientů, a to za cenu přijatelných nákladů. Microsoft Dynamics NAV propojuje všechny pracovníky, procesy a informace Vaší organizace.

schema statni sprava

Microsoft SharePoint Foundation (SPF) je platforma postavená na .net frameworku, která je Microsoftem definována sloganem "Platforma pro podporu týmové spolupráce" (Team collaboration platform). Vyniká především univerzálností, rozsahem funkcionalit a možnostmi integrace s jinými systémy. Právě díky její univerzálnosti je možné její pomocí nahradit větší množství systémů řešících konkrétní problematiku - například systémy řízení dokumentace a workflow, datová úložiště, intranetová řešení, softwarovou podporu ISO norem a další.

Na této univerzální platformě pro řízení dokumentace jsme vytvořili ucelenou řadu aplikačních modulů, jež jsou součástí portálu úředníka , a vhodně doplňují funkčnosti ERP systému NAV.

Poslední, ale nezanedbatelnou součástí oborového řešení Navertica MUNICIP, je světově nejrozšířenější kancelářská aplikace Microsoft Office.

Klíčové funkčnosti vertikálního řešení Navertica MUNICIP

 • Poskytování přehledových i detailních informací:
  • Rozpočet, rozp. opatření
  • Příjmy a výdaje
  • Náklady a výnosy
  • Závazky a pohledávky
  • Majetek včetně odpisů
  • Preventivní údržba
  • Vynucené opravy
  • Nájmy a pronájmy
  • Služby a energie
  • Vlastní náklady útvarů MěÚ
  • Hospodaření organizací zřízených městem
 • Podvojné účetnictví, DPH
 • Předkontace a přednastavení
 • Banky, pokladny
 • Work-flow, schvalovací procedury
 • Řízení přístupových práv
 • Výplaty sociálních dávek
 • Upomínky, exekuce, vymáhání pohledávek
 • Napojení na státní registry
 • Datové komunikace s ministerstvy, krajem atd.
 • Zpracování agend státní správy
 • Zpracování agend samosprávy
 • Pasportizace majetku
 • Nájmy a pronájmy majetku města (byty / nebyty, reklamní plochy, hrobová místa, atd.)
 • Účtování služeb, odečty spotřeby
 • Pořizování, evidence, převody a vyřazování majetku
 • Identifikace čárovými kódy
 • Propojení s Microsoft Office

 

Další funkce

 • Intranet
 • Centrální úložiště dat
 • Spisová služba, datové schránky
 • Správní řízení v agendách státní správy
 • Řízení dokumentace, připomínkování, schvalování
 • Sdílený prostor s dodavateli
 • Podpora pro ISO 9001
 • Řízení rizik pro ISO 27001
 • Řízení jednání a porad, úkolů, zápisů, termínů

Související služby – implementace a údržba

 • informačního systému
 • systému managementu kvality dle ISO 9001
 • systému managementu bezpečnosti informací dle ISO 27001

Microsoft Dynamics NAV a Navertica Municipality

Standardní systém Microsoft Dynamics NAV obsahuje nástroj pro práci s rozpočtem nad nákladovými a výnosovými účty. Standardní NAV bez modulu Navertica Municipality však neobsahuje nástroje pro městské a obecní rozpočty ani pro agendy samosprávy či státní správy.

MS Dynamics NAV s modulem Navertica Municipality (Microsoft registered) doplňuje standardní NAV o pokročilý nástroj pro práci s rozpočty. Ty mohou fungovat i nad příjmovými a výdajovými účty. Součástí nástroje je také práce s rozpočtovými opatřeními. Běžné funkčnosti NAV, jako jsou navigace, dohledávání drill-down, filtrování apod. jsou dotaženy i do nových rozpočtových funkcionalit.

Navertica Municipality také rozšiřuje standardní NAV o funkčnosti nutné pro zpracování agend samosprávy a státní správy (číselníky a ceníky poplatků, fakturace poplatků, výplaty sociálních dávek, matrika, apod.) i o elektronický přenos údajů na příslušný krajský úřad.

V neposlední řadě, Navertica Municipality dotváří standardní funkčnosti NAV v oblasti evidence majetku (pořízení, přeřazení, vyřazení atd.) do podoby vhodné pro města a obce. Znamená to, že majetek může být odpisován, odpisy jsou však účtovány na podrozvahové účty. Informace o odpisech pak mohou být využity pro přesnější alokaci finančních prostředků na opravy a údržbu majetku.

Microsoft Dynamics NAV a Navertica Facility Management (FCM)

Více o FCM >

MS Dynamics NAV s modulem Navertica FCM (Microsoft registered) rozšiřuje standardní NAV o rozsáhlý subsystém pro správu majetku. Jedná se o plánování, provádění, účtování a vyhodnocování údržby, ať už preventivního charakteru, nebo opravy.

K přesné správě majetku patří také pasportizace majetku. Dále, každá položka majetku může být také předmětem pronájmu. S tím souvisí nájemní smlouvy a jejich změny, automatické účtování nájmů, párování plateb atd. Odečty měřitel pro rozúčtování služeb a energií je možné automatizovat a navázat na automatické fakturace nájmů.

Správa majetku obvykle vyžaduje pracovníky s předepsanou kvalifikací. Proto je součástí modulu Navertica FCM i správa certifikátů a školení pracovníků.

Na Navertica FCM navazuje modul Navertica Metrology (Microsoft registered) zabezpečující funkčnosti v oblasti metrologie (hierarchické struktury měřidel, kalibrace atd.).

Microsoft SharePoint Foundation a NaverticaPoint

Více o NaverticaPoint >

MS SharePoint Foundation (SPF) s moduly Navertica Point dotváří standardní SPF do podoby konkrétních aplikací pro správu dokumentů různých typů a týmovou spolupráci nad sdílenými dokumenty. K dispozici jsou tyto moduly portálu úředníka:

IntraPoint – intranet, nástěnky, oznámení atd.
DocuPoint – subsystém pro řízení dokumentace, připomínkování, schvalování atd.
ISOPoint – subsystém podpory pro ISO 9001: audity, neshody, nápravná opatření atd.
PartnerPoint – subsystém pro vytváření sdílených prostorů pro kombinované týmy
ConferencePoint – subsystém pro řízení porad, úkolů, termínů, zápisů, pozvánek atd.
FilePoint – subsystém spisové služby včetně podatelny a datových schránek

 

Funkcionalita

Přínosy

Jednotná databáze, jednotné úložiště dat Snížení chybovosti, snížení časové náročnosti zpracování => snížení počtu pracovníků cca o 5%
Jednotné systémové i aplikační SW prostředí  Snížení nákladů na údržbu i upgrade softwaru, snížení počtu pracovníků v IT oddělení o 1 pracovníka
Zjednodušené procesy Zkrácení úředních lhůt a snížení počtu pracovníků cca o 10%
Monitorování závazků i pohledávek v reálném čase Zvýšení úspěšnosti inkasa pohledávek cca o 20%
Automatizace páce s nájemními smlouvy, účtováním nájmů, energií a služeb Snížení počtu pracovníků o cca 10%, snížení chybovosti
Správa majetku Zlepšení péče o majetek, včasná alokace finančních zdrojů, úspora nákladů

Detaily řešení

Typ řešení: Nabídka software, nabídka školících a konzultačních služeb, nabídka znalostí a jejich uplatnění
Výrobek: MS Dynamics NAV, MS SharePoint Foundation a navazující integrované vertikální řešení pro města a obce
Význam Microsoft technologií: Zvýšení produktivity uživatele MS řešení. Integrované vertikální řešení je reprezentováno přídavnými menu, novými okny a tlačítky na lištách standardní Microsoft aplikace
Klasifikace průmyslového odvětví: samospráva a státní správa
Specifikace velikosti zákazníka v uvažovaných tržních segmentech: Střední segment: 50-1000 zaměstnanců,
Podporované jazykové mutace: Čeština
Cena řešení: Je potřeba kontaktovat prodejce