Servisní služby

Servisní společnosti  Projektové společnosti  Podnikové systémy (ERP)  Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Navertica NESS

Oborové řešení Navertica NESS - rozšíření servisní služby NESS (NAV Enhanced Service Solution) je vhodné pro firmy zabývající se poskytováním komplexních servisních služeb včetně prodeje zařízení (např. kopírovací stroje).

Klíčové procesy v odvětví profesionálních servisních služeb

 • Zajištění servisu zařízení
 • Poskytování služeb spojených s prodaným systémem
 • Prodej služeb prostřednictvím smluv se zákazníkem
 • Fakturace smluvních služeb
 • Pronájem zařízení.

Veškeré smluvně poskytované služby mají společný rys - měřitelnost poskytovaných služeb, jež je základem pro následnou fakturaci.

Jako typického oborového zástupce můžeme vybrat poskytování komplexních tiskových služeb.

Klíčové potřeby odvětví

 • efektivní zakládání smluv na poskytované služby včetně pronájmů zařízení
 • variabilní nastavení druhů služeb, které je možno fakturovat (pronájem, splátkový prodej, paušál s jednotkami v ceně, servisní práce, poplatky apod.)detailní evidence odečtů počítadel, servisních zásahů a fakturací se záznamem do historie
 • jednoduchý nástroj pro pravidelnou dávkovou fakturaci služeb
 • příjem a plánování požadavků na servisní zásahy
 • možnost napojení dispečinku servisu na on-line MDA řešení pro servisní techniky (příjem a odvod servisních zakázek)
 • rozhraní pro e-mail notifikace zákazníkům s vazbou na stavy servisních procesů (informují o průběhu zakázky)
 • objednávkového systém zboží a služeb s napojením na prodej a servis (B2B, B2C)
 • on-line zaúčtování všech transakcí do hlavní knihy.

Růst Vašeho podnikání s pomocí Microsoft Dynamics NAV

Pro zajištění kvality a rozsahu služeb v konkurenci s firmami poskytujícími srovnatelná řešení je zapotřebí využívat softwarové nástroje pružně podporující všechny obchodní a podpůrné procesy. Komplexní podnikové řešení Microsoft Dynamics NAV, jehož integrální součástí je vertikální řešení NESS, je nezbytným pilířem takové strategie.

Microsoft Dynamics NAV je integrovaný systém pro komplexní řízení firem, který je možné při použití správné metodologie rychle a efektivně implementovat. Má jednoduché a intuitivní ovládání a každý se po poskytovaných školeních může naučit jeho principy.

Microsoft Dynamics NAV umožňuje pružně reagovat na zákaznické požadavky a jejich změny, a to za cenu přijatelných nákladů. Microsoft Dynamics NAV propojuje všechny pracovníky, procesy a informace Vaší organizace.

Standardní systém Microsoft Dynamics NAV rozšířený o vertikální řešení Navertica NESS podporuje především následující oblasti:

 • Řízení procesů
 • Nákup a Prodej
 • Sklady
 • Servisní smlouvy
 • Fakturace služeb
 • Servisní zakázky
 • Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • EDI komunikace
 • Řízení financí

Klíčové funkčnosti vertikálního řešení

Servisní smlouvy a karty předmětu servisu

 • Průvodce pro zakládání karet předmětů servisu-smluv před vlastním prodejem
 • Zadávání počítadel na předměty servisu
 • Subsystém pro odečet počítadel
 • Průvodce pro zakládání smluv z prodeje nebo předmětu servisu
 • Příprava vzorů smluv v podobě šablon
 • Systém pro zakládání servisních služeb na smlouvy – tzv. servisní funkce
 • Dávkové zpracování fakturací služeb
 • Aktualizace ceníků funkcí pomocí dávkové úlohy
 • Propojení dlouhodobého majetku a smluv

Servisní zakázky

 • Průvodce pro vytváření servisních zakázek
 • Automatická aktualizace stavů zakázky dle stavu objednání zboží
 • Systém pro zadávání počítadel do servisních zakázek
 • E-mailové notifikace zákazníkovi o stavu zakázky
 • Pomocník pro často používané zboží
 • Plánování a sledování stavu pomocí rozšířeného pultu dispečera

Další funkce

 • Řízení zpětného odkupu zařízení
 • Konfigurátor komponent a služeb pro prodej zařízení
 • Rozúčtování služeb na střediska pomocí šablon
 • Reklamace zařízení dodavatelům s propojením na prodej a servis
 • EDI komunikace pro objednávání zboží

Microsoft Dynamics NAV a vertikální řešení pro poskytování smluvních služeb

Standardní systém Microsoft Dynamics NAV obsahuje nástroj pro pravidelnou fakturaci pevných paušálů. Standardní NAV bez vertikálního řešení Navertica NESS však neobsahuje podporu variabilní evidence služeb s komplexním nástrojem pro záznam, cenotvorbu a následné fakturace.

MS Dynamics NAV s vertikálním řešením Navertica NESS doplňuje standardní evidenci servisních smluv o robustní nástroj pro poskytování služeb. Ty jsou variabilně vázány na prodané zařízení, které může být součástí zákaznické služby ve formě smluvního pronájmu. Každé zařízení je možno doplnit počítadlem spotřeby. Toto počítadlo dále vstupuje do evidence smluvních služeb a je podkladem pro další fakturace. Rozšířená podoba smluv v sobě zahrnuje variabilní kalendáře pro fakturace, různé typy ceníků služeb nebo pomocné nástroje pro kontrolu fakturací. Smlouvy jsou dále doplněny možností různých typů vzájemného propojení sloužící ke skupinové fakturaci nebo také k rozdílnému způsobu výpočtu cen služeb.

Standardní modul NAV pro zpracování servisních zakázek je rozšířen o nástroj pro záznam a evidenci počítadel servisovaných zařízení. Ke zrychlení zakládání servisních zakázek je připraven pomocník, který uživatele provede nutnými kroky k založení zakázky. Ke kontrole a plánování zakázek slouží rozšířený Pult dispečera.

Nedílnou součástí je dále napojení na nákup v podobě automatické aktualizace stavu zakázek dle stavu objednání, nákupní interface, nebo napojení zařízení na dlouhodobý majetek.

 

Funkcionalita

Přínosy

Jednotnost při zakládání smluv spolu se zvýšením rychlosti Zvýšení rychlosti při zakládání smluv o 60% bez nutnosti individuálního nastavení pomocí předem vytvořených šablon. Snížení počtu zaměstnanců pro zakládání a údržbu smluv
Vytváření pravidelných fakturací Společné řízení fakturací s vazbou na kalendáře umožňují zvýšení efektivity práce až o 90% proti běžnému zpracování
Rozsáhlý systém pro evidenci servisních služeb na smlouvách Variabilní metodika pro evidenci parametrů poskytovaných služeb se zařízením včetně pronájmů umožňuje udržet vysokou úroveň služeb s respektováním aktuálních i budoucích potřeb zákazníků bez nutnosti opakovaných programátorských zásahů do kódu. To vede k úspoře nákladů na dodatečné požadavky o 60%
Průvodce pro zakládání servisních zakázek a Pult dispečera Moderní dispečink vyžaduje operativní řízení při současné minimalizaci počtu pracovníků. Jednotlivé operace jsou navrženy tak aby bylo možno co nejrychleji realizovat on-line požadavky zákazníků s možnou úsporou času zaměstnanců až o 30%
Automatické aktualizace stavů zakázek Umožňuje přímé objednávání na zakázky s automatickou změnou stavů, která umožňuje snížení doby mezi objednáním náhradních dílů a dokončením zakázky o 20%
Zasílání stavů zakázek zákazníkům Zvýšení transparentnosti zakázek a zkrácení doby na vyzvednutí zákazníkem o 10%
Rozhraní pro mobilní techniky Zvýšení efektivity techniků spolu se zkrácením doby reakce na zakázky o 30% a úsporu času na vykazování zakázek o 60%
Prodejní konfigurátor Zvýšení rychlosti a přesnosti při vytváření prodejních objednávek o 30%
Rozúčtování dokladů Úspora času až o 20% při přeúčtování nákladů a výnosů na střediska, skupiny, obchodníky apod.

Detaily řešení

Typ řešení: Dodávka software, dodávka implementačních služeb a služeb údržby, přenos znalostí a jejich uplatnění
Výrobek: MS Dynamics NAV a navazující integrované vertikální řešení pro poskytování systému smluvních služeb
Význam Microsoft technologií: Zvýšení produktivity uživatele MS řešení. Integrované vertikální řešení je reprezentováno přídavnými menu, novými okny a tlačítky na lištách standardní Microsoft aplikace
Klasifikace průmyslového odvětví: prodej tiskových systémů, internetové nebo telefonní služby, dlouhodobé pronájmy zařízení s vazbou na spotřebu, splátkový prodej
Specifikace velikosti zákazníka v uvažovaných tržních segmentech: Střední segment: 50-1000 zaměstnanců, malý segment: 1-49 zaměstnanců
Podporované jazykové mutace: Čeština a angličtina
Cena řešení: Je potřeba kontaktovat prodejce