Praktické novinky rozšíří možnosti vašeho CRM

Rádi bychom vám představili některé z novinek, které jsme vyvinuli pro uživatele Microsoft Dynamics CRM, které rozšiřují praktické možnosti jeho využití. NAVERTICA Microsoft Dynamics CRM logo

Pro uživatele CRM jsme připřavili nové řešení „Last Meeting Record Transfer“, které slouží k zobrazování informací z proběhlých schůzek. Reagovali jsme tak na častý požadavek ze strany našich zákazníků mít v CRM k dispozici u informací o schůzce také náhled zápisů z předchozích schůzek. Využití je možné jak u nově vytvořených schůzek, tak při úpravě existujících. Při synchronizaci s MS Outlookem je navíc možné využívat tuto funkcionalitu i přímo při tvorbě schůzky v poštovním klientu.

Druhé nové rozsáhlejší řešení „Sales Plan“, které bychom vám rádi představili, je určené pro tvorbu a vyhodnocování prodejních plánu. Umožňuje správu plánů u jednotlivých zákazníků podle konkrétních produktových skupin. Díky řešení nastavíte nové obchodní cíle s využitím historie prodeje produktů i doplněním o odhady očekávaného vývoje trhu.

Máte zájem o více informací k licencování a způsobu pořízení našich řešení Last Meeting Record Transfer a Sales Plan? Pokračujte pro podrobnější popis níže na stránce nebo rovnou kontaktujte naše obchodní zástupce.

Last Meeting Record Transfer (addon řešení)

Funkcionalita

Jedná se o CRM plug-in, který vyhledá záznamy předchozích schůzek k danému subjektu vč. jejich obsahu. Ty následně vloží do pole Zápisy předchozích schůzek. Zápisy jsou vkládány dle data schůzek sestupně. Každý vložený zápis obsahuje tyto informace o předchozí schůzce:

 • datum a čas
 • předmět schůzky
 • jméno vlastníka schůzky

Schůzky se v poli předchozích zápisů zobrazí ihned po uložení v CRM. Při historicky vytvořených schůzkách se zápis propojí při jeho úpravě. Schůzky zakládané z MS Outlooku obsahující vazbu Regarding jsou při synchronizaci automaticky vytvořené v CRM.

Technické vlastnosti

 • zpracovává záznamy v aktivitách typu Schůzka (Appointment),
 • reaguje na nově založenou schůzku v CRM, případně každé další uložení změny schůzky.

Parametrizace

 • Počet předchozích schůzek, které jsou relevantní pro zobrazení v CRM, si volí zákazník podle své potřeby, výchozí nastavení je na tři poslední zápisy schůzek.
 • Filtrace schůzek umožňuje zákazníkovi volbu podle hodnoty pole Stav (Status). Výchozí hodnota je "Completed", tzn. jsou zpracovávány pouze uzavřené zápisy schůzek. V konfiguraci lze tento filtr zrušit, zpracovávány jsou pak všechny předchozí schůzky bez ohledu na hodnotu pole Stav.
 • Volitelným parametrem je název entity, ke které se schůzky vztahují. Výchozí nastavení vztahuje zápisy předchozích schůzek v CRM dle kontaktů.

Sales Plan (rozsáhlejší modulové řešení)

Funkcionalita

Sales Plan je modulové řešení, které primárně generuje jednotlivé položky plánu pro nastávající období, obvykle kalendářního roku. Položka je vytvořena ve stavu Návrh a provázaná je s hodnotami z předchozího období, jako je tržba, marže, množství.

Důležitou roly zde sehrávají analytické hodnoty – průměrná cena a marže za jednotku v minulého období. Tyto hodnoty totiž slouží jako odrazový můstek pro další plánování. Nastavení cílů, nebo revizi plánu uživatel zadá prostřednictvím tří hodnot:

 • průměrná cena za jednotku
 • průměrná marže za jednotku
 • počet prodaných jednotek

Odhady jsou okamžitě přepočítány na celkový cíl prodeje a na cílenou marži. Po ukončení revize je plán připraven pro schválení nadřízeným.

Modul Sales Plan dokáže konfrontovat plán s realitou. Úhrn dosavadních tržeb jako i skutečná marže reálně prodaného množství jsou srovnány a uživatel si prohlíží procentuální plnění svého plánu. K dispozici má také analytické hodnoty – průměrná cena a marže pro srovnání s dříve zadaným plánem. Data do tzv. aktuálních výsledků jsou průběžně aktualizována.

Před prvním použitím modulu Sales Plan je nutná příprava výchozího plánu, která vyžaduje založení jednotlivých položek plánu. Položky plánu je možno při použití v prvním roce vytvořit manuálně - jednotlivě, nebo pomocí importu tabulky z Excelu do CRM. V každém dalším období se již vytváří automaticky.

Zajištěno je i průběžné doplňování položek plánu dle prodeje v jednotlivých kategoriích. Automaticky reflektuje v průběhu plánovacího období nové získané zákazníky, rozšíření prodeje u stávajících o nové kategorie produktů apod.

Technické vlastnosti

Jádrem řešení je zakázková entita Plán prodeje produktů (Sales Plan). Propočty obsluhují funkce javascript na pozadí, který reaguje na zadané hodnoty uživatelem. Generování položek plánu, aktivace schválených položek, jako i pravidelné zobrazování aktuálního naplnění plánu, je obstaráváno prostřednictvím nástroje SCRIBE.

Parametrizace

Pro odlišení položek v náhledech je použita vícenásobná parametrizace stavů, zajišťující pokrytí všech případů, např. návrh plánu, zobrazení schváleného plánu a archivní položky. Přepnutí na plán pro všechny kategorie je možný u plánů těch zákazníků, u kterých se sleduje souhrn kategorií, nikoliv každá produktová kategorie samostatně.


Přejít na informace o produktu Microsoft Dynamics CRM >

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)  Obchodní společnosti