Elektronická evidence tržeb (EET) a řešení v NAV

Základní informace k evidenci tržeb (EET)

Evidovanou tržbou je jakákoli platba, která není ojedinělá, a je uskutečněna prostřednictvím:

  • hotovosti
  • platební kartou
  • šekem
  • směnkou
  • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - např. stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů)

Termíny pro vznik povinnosti evidovat EET:

1. fáze platí od 1. 12. 2016, pro stravovací a ubytovací služby, NACE 55, 56
2. fáze platí od 1. 3. 2017, pro maloobchod a velkoobchod, NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47
3. fáze platí od 1. 3. 2018, pro ostatní obory, vyjma fáze 4
4. fáze platí od 1. 6. 2018, pro obory dle NACE 13 až 17, 20.4, 22, 23, 25, 31 a 32, 33, 43, 95 a 96 

Pro určení, do jaké z kategorií vaše podnikání spadá, použijte statistickou klasifikaci NACE, popř. požádejte o zatřídění finanční úřad. 

Autentizace pro EET spuštěna od 1. září 2016

Pro všechny, koho se týká evidence tržeb od 1. prosince 2016 (tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ) platí nutnost autentizace (tj. registrace k EET). Ta byla spuštěna od 1. září 2016 a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli.

Kroky k úspěšné autentizaci:

1. O autentizační údaje je možné požádat dvěma způsoby. Prvním z nich je zažádat elektronicky na Daňovém portálu, kdy poté budou podnikateli zaslány do datové schránky. Druhou cestou je osobně požádat na libovolném finančním úřadě, kde je podnikatel obdrží na místě v zapečetěné obálce.

2. Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů následně přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde je nutné, aby před zahájením evidence vyplnil údaje o všech provozovnách, z nichž plynou evidované tržby. Poté v dané aplikaci získá digitální certifikát.

3. Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, prostřednictvím kterého bude podnikatel evidovat tržby.

4. Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat od 1. listopadu 2016.

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku. Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.


Jak EET funguje?

1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
2. Ze systému Finanční správy bude zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
3. Podnikatel vystaví účtenku (vč. unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
4. Zákazník obdrží účtenku.
5. Evidenci dané tržby půjde ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Více informací a další související odkazy jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy.


NAVERTICA úpravy Microsoft Dynamics NAV pro evidenci tržeb

NAVERTICA připravuje technické řešení v prostředí Microsoft Dynamics NAV pro odesílání dotazů a jejich ověřování v systému Finanční správy pro své zákazníky a další zájemce. Příprava prostředí na zpracovávání EET v Dynamics NAV by měla být součástí také pravidelných aktulizací od Microsoftu od ver. NAV 2013 a vyšší.

Spadáte do první fáze EET? Nepoužíváte externí poklady a potřebujete evidovat výše uvedené platby? Neváhejte s nasazením řešení pro EET.

Obraťte se na nás pro včasné nasazení úprav EET do vašeho Microsoft Dynamics NAV. Více informací o řešení podnikového informačního systému NAV získáte zde.


Kontaktujte nás >

Podnikové systémy (ERP)  Obchodní společnosti  Servisní společnosti